75

Aftenposten - - Navn -

1.-ama­nu­en­sis MA­RIT HORNBERG SOLAAS,

Reve­spo­ret 1 A,

1362 Hos­le.

Sis­te stil­ling var som første­ama­nu­en­sis ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo (UiO), Insti­tutt for medi­sinsk gen­etikk (IMG). Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net cand.re­al. fra UiO og har hele sitt yr­kes­ak­ti­ve liv va­ert til­knyt­tet IMG, men også med en­ga­sje­men­ter ved Nor­ges All­men­vi­ten­ska­pe­li­ge forsk­nings­råd og Den nors­ke lege­for­ening. Ved IMG var hun de sis­te åre­ne mest en­ga­sjert i forsk­ning rundt in­sti­tut­tets tvil­ling­re­gis­ter. Solaas har un­der­vist i medi­sinsk gen­etikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og ved Helses­øs­ter­sko­len i Oslo.

Tid­li­ge­re stats­råd ELD­BJØRG LØWER,

Tol­lum­løk­ka 39 A, 3611 Kongs­berg. Eld­bjørg Løwer er ut­dan­net ke­ra­mi­ker ved Kunst- og hånd­verks­sko­len i Oslo. Hun ar­bei­det som ke­ra­mi­ker hos Rolf Han­sen og i eget verk­sted på Kongs­berg frem til 1984. Hun var nest­le­der i Ven­st­re fra 1981 til 1985 og med­lem av Kongs­berg by­sty­re fra 1975 til 1988. Eld­bjørg Løwer ble valgt til by­ens førs­te kvin­ne­li­ge ord­fø­rer i 1984 til 1988. Hun mot­tok like­stil­lings­pri­sen i Kongs­berg kom­mu­ne i 2001 og Kongs­berg­me­dal­jen i 2003. Hun var di­rek­tør for Kongs­berg na­e­rings- og han­dels­kam­mer (KNH) fra 1991 til 2004, med unn­tak av tre år som stats­råd i Bon­de­viks førs­te re­gje­ring, først som ar­beids- og ad­mi­ni­stra­sjons­mi­nis­ter og se­ne­re som Nor­ges førs­te kvin­ne­li­ge for­svars­mi­nis­ter. Eld­bjørg Løwer har si­den 2011 le­det Stor­tin­gets kon­troll­ut­valg for Et­ter­ret­nings­over­vå­kings og sik­ker­hets­tje­nes­te­ne (EOS ut­val­get).

Dag­lig le­der

OLAV WATHNE,

Dus­a­vik­vei­en 97, 4007 Stav­an­ger. Ju­bi­lan­ten er fort­satt ei­er og dag­lig le­der av Overseas Con­sul­tants grup­pen. Han har in­ge­ni­ør­ut­dan­nel­se og har ar­bei­det in­nen­for olje- og gass­in­du­stri­en i hele sin kar­rie­re. Han har også un­der­vist og skre­vet to la­ere­bø­ker Pi­ping De­sign og Process Equip­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.