På kryss og quiz

Aftenposten - - Radio Og Tv -

1. Hvil­ket år­hund­re ble pils­ner­øl la­get for førs­te gang?

2. Hvil­ke to su­per­stjer­ner utga i fjor san­gen «Ri­ver»?

3. Fra hvil­ket land kom­mer kos­me­tikk­fir­ma­et Nivea?

4. Hva he­ter den bri­tis­ke po­li­ti­ke­ren som gikk av som uten­riks­mi­nis­ter i for­ri­ge uke?

5. Hvor man­ge tag­ger har stjer­nen i NATOs em­blem?

6. Hvil­ket stoff er over hund­re gan­ger sø­te­re enn suk­ker og er også kjent un­der nav­net E951?

7. Hvil­ken kjer­tel pro­du­se­rer in­su­lin?

8. Hvil­ken oslo­by­del er opp­kalt etter en mynt­mes­ter som lev­de på 1600-tal­let?

9. I hvil­ket år ble Goog­le etab­lert?

10. Hvil­ken sang­grup­pe var Dia­na Ross del av fra 1959 til 1970?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.