Nor­ge bør inn­føre som­mer­tid hele året

Aftenposten - - Kommentarer - lør­dag 15. sep­tem­ber 2018

EU-KOMMISJONEN har tatt ini­tia­tiv til å av­skaf­fe skif­tet mel­lom som­me­rog vin­ter­tid. For­an­led­nin­gen er en av­stem­ning der 4,6 mil­lio­ner EU-bor­ge­re har del­tatt, og et klokke­klart fler­tall øns­ker av­skaf­fel­se av halv­år­li­ge klokke­stil­lin­ger. Si­den år 2000 har et EU-di­rek­tiv re­gu­lert når klok­ken skal stil­les, for å sik­re har­mo­ni­se­ring på tvers av lande­gren­se­ne.

Nå fore­slås di­rek­ti­vet opp­he­vet. I ste­det skal med­lems­lan­de­ne få fri­he­ten til selv å vel­ge mel­lom per­ma­nent som­mer- el­ler vin­ter­tid.

Det­te er gode ny­he­ter for melke­bøn­der så vel som for små­barns­fa­mi­li­er. Som­mer­tid ble i sin tid inn­ført for å spa­re ener­gi, men i dag er ef­fek­ten av det­te dis­ku­ta­bel. Forsk­ning ty­der også på at over­gan­ge­ne har ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser på pre­sta­sjo­ner og helse.

Selv om det kan vir­ke tri­vi­elt, for­tje­ner EU ros for også å ta små pro­ble­mer på al­vor. Ald­ri før har så man­ge per­soner del­tatt i noen av EU-kom­mi­sjo­nens of­fent­li­ge hø­rin­ger. Det må va­ere fint for EU-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-Clau­de Junck­er å kun­ne vise handle­kraft i et tema som fak­tisk be­rø­rer folks liv di­rek­te.

DEN VI­DE­RE PLA­NEN er at hvert en­kelt land in­nen april skal vel­ge om det er som­mer- el­ler vin­ter­ti­den som skal be­hol­des. Vin­ter­tid er nor­mal­tid og i ut­gangs­punk­tet det na­tur­li­ge val­get. Søvn­fors­ke­re hel­ler også mot å an­be­fa­le vin­ter­tid hel­ler enn som­mer­tid, etter­som ly­se mor­ge­ner er bed­re for den bio­lo­gis­ke døgn­rytme­re­gu­le­rin­gen enn ly­se kvel­der. Per­ma­nent som­mer­tid vil in­ne­ba­ere at so­len for ek­sem­pel ikke står opp før klok­ken 11 i Trond­heim og klok­ken 10 i Oslo ved jule­ti­der.

Til gjen­gjeld er det sva­ert man­ge som set­ter pris på de ly­se som­mer­kvel­de­ne her til lands. Det vil in­ne­ba­ere at det er len­ger lyst når folk flest har fri­tid, en klar for­del for dem som øns­ker å be­dri­ve uten­dørs­ak­ti­vi­te­ter og -idrett. Det­te vei­er opp for mør­ke mor­ge­ner vin­ters­tid. I de­sem­ber er det så mørkt her til lands at en time se­ne­re dags­lys uan­sett ikke ut­gjør rare for­skjel­len.

NOR­GE ER DOG SJEL­DEN tjent med alene­gang, ei hel­ler i klokke­spørs­mål. Det er der­for vik­tig å ta hen­syn til hva øv­ri­ge land stil­ler seg inn på. Blant an­net for na­e­rings­li­vet er det hen­sikts­mes­sig å hol­de seg i sam­me tids­sone som han­dels­part­ne­re på kon­ti­nen­tet.

I den nevn­te EU-av­stem­nin­gen fore­trek­ker fler­tal­let – 56 pro­sent – per­ma­nent som­mer­tid. 36 pro­sent vil ha vin­ter­tid, mens 8 pro­sent ikke har gjort seg opp noen me­ning.

Det klart vik­tigs­te er at vi nå blir kvitt det evin­ne­li­ge skif­tet. Men det al­ler bes­te had­de va­ert om de euro­pe­is­ke lan­de­ne, også Nor­ge, lyt­tet til det­te fler­tal­let og prio­ri­ter­te ly­se kvel­der frem­for ly­se mor­ge­ner.

Det klart vik­tigs­te er at vi nå blir kvitt det evin­ne­li­ge skif­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.