Af­ten­pos­ten og ano­ny­me kil­der

Aftenposten - - Nyheter -

Af­ten­pos­tens ho­ved­re­gel er at vi skal iden­ti­fi­se­re kil­den til opp­lys­nin­ger som gjen­gis, og vi skal ha fle­re uav­hen­gi­ge kil­der som grunn­lag for alt jour­na­lis­tisk ar­beid.

Det er li­ke­vel en vik­tig jour­na­lis­tisk ar­beids­me­to­de å bru­ke kil­der som av uli­ke år­sa­ker ikke kan el­ler vil va­ere åpne. Unn­tak fra ho­ved­re­ge­len på­leg­ger oss et sa­er­lig stort an­svar. Vi må da sjek­ke føl­gen­de:

Kjen­ner vi kil­dens iden­ti­tet?

Er ano­ny­mi­tet enes­te mu­li­ge måte å få frem opp­lys­nin­gen på?

Er opp­lys­nin­gen av stor of­fent­lig in­ter­es­se?

Kan opp­lys­nin­ge­ne etter­prø­ves av en el­ler fle­re uav­hen­gi­ge kil­der?

Vi må be­stre­be oss på å gi in­for­ma­sjon om kil­dens plas­se­ring i et saks­kom­pleks, uten å av­slø­re kil­den. Af­ten­pos­ten be­skyt­ter sine kil­der.

Har du spørs­mål om Af­ten­pos­tens bruk av ano­ny­me kil­der? Send spørs­mål til ny­hets­re­dak­tør Tone Tve­øy Strøm-Gun­der­sen.

Har du tips? Send ny­hets­tips til 2286@ af­ten­pos­ten.no el­ler bruk vår kryp­ter­te vars­ler­sen­tral.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.