Stri­den mel­lom Ma­ke­do­nia og Hel­las

Aftenposten - - Nyheter -

1991: Ma­ke­do­nia er­k­la­erer uav­hen­gig­het fra Ju­go­sla­via og kal­ler seg re­pub­lik­ken Ma­ke­do­nia. Nabo­lan­det Hel­las pro­te­ste­rer umid­del­bart på navne­skif­tet. De me­ner navne­skif­tet in­di­ke­rer at Ma­ke­do­nia har ter­ri­to­ri­el­le am­bi­sjo­ner. Hel­las nord­ligs­te re­gion har sam­me navn.

1995: Ma­ke­do­nia går med på å end­re navn til Den tid­li­ge­re ju­go­sla­vis­ke re­pub­lik­ken Ma­ke­do­nia (FYROM) i byt­te mot FN-med­lem­skap.

1999: Ma­ke­do­nia blir med­lem NATOs Mem­ber­ship Ac­tion Plan (MAP).

2008: Ma­ke­do­nia blir in­vi­tert på NATO-topp­mø­tet i Buchare­s­ti med tan­ke på med­lem­skaps­for­hand­lin­ger, men Hel­las leg­ger ned veto.

2009: Hel­las ned­leg­ger veto mot at Ma­ke­do­nia kan star­te for­hand­lin­ger om EU-med­lem­skap.

2017: Makt­skif­te i Skopje. Den provest­li­ge so­sial­de­mo­kra­ten Zoran Za­ev dan­ner re­gje­ring. For­hand­lin­ge­ne med Hel­las gjen­opp­tas etter åre­lang is­front. FN har en meg­ler­rol­le. 2018: I juni blir Hel­las og Ma­ke­do­nia eni­ge om en navne­av­ta­le. Ma­ke­do­nia går med på å skif­te navn til NordMa­ke­do­nia og end­re kon­sti­tu­sjo­nen. Hel­las lo­ver å ikke blok­ke­re Ma­ke­do­nias øns­ke om EU- og NATO-med­lem­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.