80 tips om sav­net ne­der­len­der

Aftenposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et har fått inn 80 tips om ne­der­len­de­ren Ar­jen Kamp­huis (46) som er meldt sav­net si­den han sist sik­kert ble ob­ser­vert i Bodø 20. au­gust.

Po­li­ti­et mang­ler sik­re og be­kref­te­de ob­ser­va­sjo­ner av sik­ker­hets­eks­per­ten som job­ber i Wi­kile­aks. Snart én må­ned etter at han be­vi­se­lig sjek­ket ut fra ho­tel­let hvor han bod­de i Bodø har man­ge sagt at de har sett ham på uli­ke ste­der, men po­li­ti­et har ikke greid å ve­ri­fi­se­re noen av tip­se­ne.

Kamp­huis skul­le rei­se fra Nord­land med tog til Trond­heim og der­et­ter fly hjem til Ams­ter­dam 22. au­gust, men han be­nyt­tet ald­ri den­ne fly­bil­let­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.