Li­bya-kri­gen

Aftenposten - - Nyheter -

I 2011 send­te Nor­ge kamp­fly til en in­ter­na­sjo­nal ope­ra­sjon i Li­bya. Bak­grun­nen var et ved­tak fra FNs sik­ker­hets­råd og frykt for at si­vi­le vil­le lide i Gad­da­fi-re­gi­mets kamp mot opp­rø­re­re un­der den ara­bis­ke vår.

I lø­pet av vår­en og som­mer­en 2011 slapp nors­ke kamp­fly 588 bom­ber i

Li­bya – en tiende­del av den sam­le­de NATO-inn­sat­sen. «Et om­fang som sav­ner side­styk­ke i norsk his­to­rie», he­ter det i rap­por­ten fra det nors­ke Li­bya-ut­val­get. Gad­da­fis re­gje­ring falt, han ble drept og si­den har lan­det ikke hatt noe sta­bilt sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.