Pu­tin kan kom­me til Kir­ke­nes

Aftenposten - - Nyheter -

Uten­riks­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H) åp­ner for at Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin blir in­vi­tert til 75-års­mar­ke­rin­gen av fri­gjø­rin­gen av Finn­mark nes­te år.

– Det­te er noe Re­gje­rin­gen nå vur­de­rer. Jeg vil un­der­stre­ke at det fort­satt er tid­lig i pro­ses­sen, for­di det­te lig­ger ett år frem i tid. Det er vik­tig for oss å mar­ke­re den­ne års­da­gen på en god og re­spekt­full måte, som vi også har gjort ved tid­li­ge­re an­led­nin­ger, sier Sørei­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.