«An­sat­te» le­ve­rer hasj, sje­fen sam­ler inn pen­ger

Aftenposten - - Nyheter -

Hasj­ba­ro­nen Gjermund Cap­pe­len har uten tvil gode or­ga­ni­sa­to­ris­ke ev­ner. Det vi­ser må­ten han byg­de opp sitt kri­mi­nel­le nett­verk på.

var kom­met til lan­det. Of­test var det «rør­leg­ge­ren» el­ler «helse­ar­bei­de­ren».

De to na­ere med­ar­bei­der­ne tok også ut va­rer fra lag­re­ne og le­ver­te til kun­der etter å ha fått be­skjed fra Cap­pe­len. Det­te var kun­der som kjøp­te inn stør­re kvan­ta be­reg­net for vi­dere­salg med god for­tje­nes­te. Alt­så et godt styk­ke unna gate­sal­get.

Til­lit er vik­tig

Kun­de­ne fikk ald­ri ad­gang til hasj­lag­re­ne. Le­ve­ring av hasj skjed­de ved mø­ter «på byen».

– Det må va­ere struk­tur på det, sier Cap­pe­len.

Sje­fen selv var mar­keds­di­rek­tør og holdt kon­tak­ten med kun­de­ne. Og, ikke minst, han sam­let inn pen­ger fra de sam­me kun­de­ne. Kun­der han stol­te på, fikk hand­le på kre­ditt.

Se­ne­re ble mil­lion­be­løp i sed­ler sendt ut av lan­det i va­kuum­pak­ke­de bun­ker. Det er vik­tig å be­ta­le le­ve­ran­dø­re­ne i tide, det har med til­lit å gjø­re – i hasj­mil­jø­et som i for­ret­nings­li­vet for øv­rig.

Cap­pe­len drev bu­si­nes­sen helst mel­lom klok­ken 09 og 15, men som for be­drifts­le­de­re flest ble det en god del kvelds­job­bing også. Og mye rei­sing.

Sto­re ver­di­er

Det gjel­der å pleie sine kon­tak­ter. I au­gust 2013 reis­te Cap­pe­len på en fem da­gers «for­ret­nings­rei­se» til Mala­ga i Spa­nia. I Mar­bel­la møt­te han sine spans­ke for­ret­nings­part­ne­re.

– Vi opp­sum­mer­te som­mer­en, sier Cap­pe­len her i sal 250, Oslo ting­hus.

Det var det kan­skje god grunn til. I midt­en av juni had­de liga­en tatt imot 438 kilo pri­ma vare fra sine spans­ke kon­tak­ter.

Hva gjør en stor­im­por­tør av hasj når han tref­fer le­ve­ran­dø­rer i ut­lan­det?

– Det er som å job­be i en van­lig be­drift, sier Cap­pe­len. Det er kol­le­ger som vi­ser deg se­ver­dig­he­ter og inviterer på mid­dag i til­legg til møte­virk­som­het. Det er vik­tig å bli godt kjent med hver­and­re – vi må sto­le på hver­and­re. Vi snak­ker tross alt om le­ve­ran­ser for 20 mil­lio­ner el­ler mer.

– Hus­ker du dis­se mø­te­ne? spør ad­mi­ni­stra­tor Kris­tel Hey­er­dahl.

– Ja, sva­rer Cap­pe­len og navn­gir tre-fire res­tau­ran­ter i Mar­bel­la hvor han spis­te mid­dag med le­ve­ran­dø­re­ne sine.

Søl­te bort man­ge mil­lio­ner

I man­ge år har Gjermund Cap­pe­len levd et luk­sus­liv og sølt bort mil­lion etter mil­lion. Nå er han blakk, iføl­ge ham selv.

Det kan kan­skje va­ere like greit.

Fra ting­ret­ten fore­lig­ger det en retts­kraf­tig dom på at myn­dig­he­te­ne kan inn­dra ver­di­er for inn­til 825 mil­lio­ner kro­ner hos ham.

Til for­del for stats­kas­sen.

FOTO: HANS O. TORGERSEN

Gjermund Cap­pe­len (stå­en­de) og hans for­sva­re­re, ad­vo­ka­te­ne Ka­ja de Vi­be Mal­ling og Be­ne­dict de Vi­be, i lag­manns­ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.