Straf­fes for far­lig ar­beid i høy­den

Aftenposten - - Nyheter -

Usik­ret ar­beid i høy­den er et pro­blem i bygge­bran­sjen. Hittil i år har det­te kos­tet ar­beids­gi­ver­ne 12,5 mil­lio­ner i ge­by­rer. Ar­beids­til­sy­net har si­den 2016 hatt mu­lig­het til å ileg­ge over­tre­del­ses­ge­byr for en­kel­te brudd på ar­beids­miljø­lo­ven. Til­sy­net slår sa­er­lig hardt ned på usik­ret ar­beid i høy­den og mang­len­de HMS-kort.

Så langt i år er det ilagt ge­by­rer for 12,5 mil­lio­ner kro­ner for brudd på be­stem­mel­ser om ar­beid i høy­den. Of­test drei­er det seg om usik­ret ar­beid i høy­den og feil og mang­ler på stil­las. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.