Snart 70.000 hundre­årin­ger

Aftenposten - - Nyheter - KRISTJAN MOLSTAD NTB

An­tal­let hundre­årin­ger i Ja­pan har vokst med 3 pro­sent i lø­pet av et år og lig­ger nå på 69.785. Ni av ti er kvin­ner.

An­tal­let hundre­årin­ger i lan­det øker for 48. gang, iføl­ge rap­por­ten Ja­pans helse­de­par­te­ment la ut i går, tre da­ger før lan­det mar­ker da­gen for re­spekt for de eld­re.

Ja­pan had­de bare 153 hundre­årin­ger i 1963, da de­par­te­men­tet star­tet kart­leg­gin­gen. Si­den har demo­gra­fi­en ut­vik­let seg med en hur­tig ald­ring av be­folk­nin­gen over fle­re ti­år. Fal­len­de fød­sels­ra­ter har bi­dratt til å for­ster­ke ut­vik­lin­gen.Den demo­gra­fis­ke ut­vik­lin­gen i Ja­pan har len­ge skapt be­kym­ring. Per­soner som er 65 år el­ler eld­re, er ven­tet å ut­gjø­re rundt 38 pro­sent av Ja­pans be­folk­ning i 2060, opp fra 26 pro­sent i 2015, iføl­ge Na­tio­nal Insti­tute of Po­pu­la­tion and Security Rese­arch. For­gub­bin­gen blant Ja­pans 126 mil­lio­ner inn­byg­ge­re gjør seg syn­lig på fle­re om­rå­der. Sal­get av in­kon­ti­nens­blei­er er høy­ere enn sal­get av barneblei­er. Slik har det va­ert si­den 2011.

Se­nio­rer står bak rundt en fem­te­del av kri­mi­na­li­te­ten i Ja­pan. Det har med­ført nye ut­ford­rin­ger for feng­sels­ve­se­net. Feng­sels­be­tjen­ter må ofte hjel­pe eld­re inn­sat­te med å bade og kle på seg, og fle­re fengs­ler er byg­get om for å fun­ge­re bed­re som «syke­hjem» for inn­sat­te. Til­bake­falls­pro­sen­ten for se­nior-kri­mi­nel­le er også sva­ert høy, noe eks­per­ter for­kla­rer med at for­hol­de­ne bak mu­re­ne opp­le­ves som bed­re enn li­vet uten­for.

Ver­dens elds­te le­ven­de per­son er ja­pans­ke Ka­ne Tana­ka. Hun fyl­te 115 år i år, og er fra den sør­vest­li­ge byen Fu­kuo­ka, iføl­ge Ge­ron­to­lo­gy Rese­arch Group.

FOTO: GOODTIME HOME / AP / NTB SCANPIX

Ka­ne Tana­ka fei­ret sin 115-års­dag 2. ja­nu­ar i år. Hun reg­nes for å va­ere ver­dens elds­te men­nes­ke.

FOTO: ISSEI KATO, REUTERS/ NTB SCANPIX

Eld­re i Tokyo tre­ner for å mar­ke­re Ja­pans «Re­spekt for de eld­re-dag».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.