Dy­res­te strøm på syv år

Aftenposten - - Nyheter -

Hus­hold­nin­ge­nes strøm­pri­ser i and­re kvar­tal var 35 pro­sent høy­ere enn sam­me pe­rio­de i fjor. Ikke si­den 2011 har pri­se­ne va­ert like høye. Snitt­pri­sen var i and­re kvar­tal i år på 44,6 øre pr. kilo­wattime (kWh), mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. To­tal­pri­sen for hus­hold­nin­ger, med­reg­net av­gif­ter og nett­leie, lå på 110 øre pr. kWh i and­re kvar­tal, en øk­ning på 16 pro­sent. I and­re kvar­tal i år kom det 40 pro­sent mind­re ned­bør i nors­ke kraft­ma­ga­si­ner enn nor­malt, noe som bi­drar til høy­ere strøm­pri­ser. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.