NAFs sjekk­lis­te før du inn­går pri­vat­leas­ing­av­ta­le

Aftenposten - - Nyheter -

Fore­lig­ger det en mins­te bin­dings­pe­rio­de?

Kan kon­trak­ten sies opp?

Hvem ba­erer an­sva­ret for feil og and­re pro­ble­mer i leas­ing­pe­rio­den?

Hvem ba­erer an­sva­ret for ved­li­ke­hold og ser­vice?

Hva skjer ved ska­der, for ek­sem­pel to­talt ha­va­ri? Hvem får lov til å bru­ke bi­len? Hva skjer når bi­len skal le­ve­res til­ba­ke?

Hva skal reg­nes som ska­der/feil, og hva skal reg­nes som al­min­ne­lig slit og elde ved til­bake­le­ve­ring? stemt meg for. Jeg vur­de­rer å byt­te bil i den na­er­mes­te frem­tid, men må inn­røm­me at det er vans­ke­li­ge­re å vel­ge enn noen­sin­ne.

Tore Ry­lan­der, fag­sjef i Nor­ges Bil­bran­sje­for­bund

– Har du valgt å lease el­ler kjø­pe?

– Vi lea­ser «fa­mi­lie­bi­len», og jeg ei­er bi­len jeg be­nyt­ter til og fra jobb. Fa­mi­lie­bi­len øns­ker vi å byt­te hvert tred­je år og det fø­les en­kelt, for­ut­sig­bart og over­sikt­lig å lease den­ne. Min ar­beids­bil kjø­rer jeg man­ge kilo­me­ter med, og vel­ger å byt­te den­ne sjeld­ne­re. – Hva slags bil lea­ser/ei­er du? – Vi har to Vol­vo’er.

– Hva er mest lønn­somt av de to al­ter­na­ti­ve­ne?

– Det er et spørs­mål som det er helt umu­lig å sva­re på. For det førs­te er det to uli­ke for­mer for å dis­po­ne­re bil – leas­ing er på godt norsk leie av bil, og kan vans­ke­lig sam­men­lig­nes di­rek­te med det å eie en bil. Det går mer på hvil­ken form for fi­nan­sie­ring av bil­hol­det som pas­ser best for den en­kel­te, og hvil­ket for­hold man har til hvor ofte man øns­ker å byt­te bil, og ikke minst om man øns­ker å dis­po­ne­re en helt ny bil el­ler om man sy­nes det pas­ser bed­re å kjø­re ny­ere brukt­bil.

– For man­ge er nok for­ut­sig­bar­he­ten en vik­tig fak­tor, hvor man vet hva bi­len skal koste pr. må­ned i den pe­rio­den man lei­er bi­len, og så slip­per man usik­ker­het knyt­tet til andre­hånds­ver­di­en si­den gjen­kjøps­pri­sen er av­talt på for­hånd.

– Leas­ing pas­ser ikke nød­ven­dig­vis for alle, og jeg me­ner at her kan bil­for­hand­le­ren gi deg som kun­de gode råd og vei­led­ning om hvil­ken form for bil­hold som pas­ser, ut fra be­hov, øko­no­mis­ke ram­mer og and­re fak­to­rer som på­vir­ker kun­dens bil­be­hov.

– Kom­mer du til å lease el­ler kjø­pe din nes­te bil?

– Jeg vil nok fort­set­te som i dag; lease den ene bi­len og eie den and­re bi­len. Jeg sier som Ole Brumm – «ja takk beg­ge de­ler».

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Hittil i år er det re­gist­rert solgt 96.025 bi­ler, opp­ly­ser Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken AS. Men man­ge vel­ger også å lease.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.