NATO-frier­ferd pro­vo­se­rer rus­ser­ne

De sis­te må­ne­de­ne har va­ert pre­get av et in­tenst stor­po­li­tisk skyt­tel­di­plo­ma­ti på Bal­kan.

Aftenposten - - Forside -

– Jeg tror den­ne tu­ren har va­ert mer valg­kamp enn de fles­te tu­rer jeg har va­ert på som NATOs ge­ne­ral­sek­reta­er, inn­røm­mer Jens Stol­ten­berg.

Men så står også mye på spill. Lyk­kes han, vil Ma­ke­do­nia bli NATOs 30. med­lems­land.

I så fall kry­per NATO enda na­er­me­re det rus­ser­ne an­ser som sin in­ter­esses­fa­ere.Og enda et land på Bal­kan vel­ger side.

Men før lil­le Ma­ke­do­nia kom­mer dit, skal man­ge hind­re for­se­res. Det størs­te og vans­ke­ligs­te al­le­re­de om tre uker.

Da skal Ma­ke­do­nia av­hol­de folke­av­stem­ning og sva­re på føl­gen­de spørs­mål: Er du for med­lem­skap i EU og NATO gjen­nom å ak­sep­te­re navne­av­ta­len inn­gått mel­lom Hel­las og Nord-Ma­ke­do­nia?

Valg­kam­pen er i gang i både Ma­ke­do­nia og Hel­las. Mot­stan­den i beg­ge land er stor, helt opp på re­gje­rings­nivå. Re­gje­rings­kri­se, opp­tøy­er og boi­kott av folke­av­stem­nin­gen. Det er bare noen mu­li­ge sce­na­rio­er i et nytt Bal­kan-dra­ma.

Skyt­tel­di­plo­ma­ti og vin­sma­king

Tors­dag lan­det ge­ne­ral­sek­reta­erens pri­vat­fly i Ma­ke­do­nias ho­ved­stad, Skopje. For­svars­mi­nis­ter Rad­mila Se­kerinska Jankovs­ka og en enorm aeres­gar­de tok imot le­de­ren for ver­dens mek­tigs­te mi­li­taer­al­li­an­se på fly­plas­sen. Her­fra rul­let Stol­ten­bergs svar­te kor­te­sje ut av byen, mel­lom vak­re vin­ran­ker – før den end­te opp på en eks­klu­siv vin­gård. Her kun­ne Stol­ten­berg nyte lo­kal vin og sol­ned­gan­gen over Skopje.

Stol­ten­berg er ikke den enes­te som ny­ter godt av det ma­ke­dons­ke vert­ska­pets gjest­fri­het den­ne høs­ten. De sis­te må­ne­de­ne har va­ert pre­get av et in­tenst in­ter­na­sjo­nalt skyt­tel­di­plo­ma­ti. Luk­sus­ho­tel­let Mar­riott Ho­tell i sen­trum i byen er i kon­stant VIP-be­red­skap.

Bare ti­mer etter at Stol­ten­bergs fly tok av fra den in­ter­na­sjo­na­le fly­plas­sen, lan­det Øs­ter­ri­kes for­bunds­kans­ler Se­bas­ti­an Kurz. Han le­der EUs ro­te­ren­de for­mann­skap det­te halv­året. For­ri­ge lør­dag an­kom

Tysk­lands for­bunds­kans­ler Ange­la Mer­kel, og den­ne uken lan­det USAs for­svars­mi­nis­ter, Ja­mes Mat­tis.

Ny Brus­sel-ynd­ling

Hva i all ver­den er det som gjør at lil­le Ma­ke­do­nia, med to mil­lio­ner inn­byg­ge­re og inne­klemt mel­lom langt mek­ti­ge­re Bal­kan-sta­ter, er blitt så in­ter­es­sant for NATO og stor­mak­te­ne?

Det kor­te sva­ret er so­sial­de­mo­kra­ten Zoran Za­ev (44) og navne­av­ta­len med Hel­las.

I mai 2017 ble Za­ev valgt til ny stats­mi­nis­ter i Ma­ke­do­nia. Han ble straks en ynd­ling i EU og NATO. Frem til da had­de Ni­ko­la Gruev­ski van­styrt Ma­ke­do­nia i 10 år. I mars i år ble han dømt til to års feng­sel for kor­rup­sjon. Euro­pas mest ukjen­te høyre­po­pu­list spil­te på hele re­per­toa­ret av na­sjo­na­lis­tis­ke stren­ger. Hans etter­ma­ele se­es over­alt i Skopje: over­då­di­ge pa­las­ser og gam­le stor­ma­ke­dons­ke hel­ter på sok­kel på et­hvert gate­hjør­ne, noe som har ir­ri­tert Hel­las, som hev­der ret­ten til de sam­me hel­te­ne. En rusle­tur i sen­trum be­kref­ter hvor­for ho­ved­sta­den Skopje blir om­talt som et «Dis­ney­land for voks­ne».

Etter 27 år med fiend­skap og kran­gel mel­lom Hel­las og Ma­ke­do­nia klar­te Za­ev å bry­te også den isen. I juni i år ble de to lan­de­ne eni­ge om en av­ta­le som gjør at Ma­ke­do­nia end­rer kon­sti­tu­sjo­nen og der­et­ter navn til Nord-Ma­ke­do­nia. Til gjen­gjeld har Hel­las lo­vet ikke å blok­ke­re Ma­ke­do­nias øns­ke om EU-og NATO-med­lem­skap.

Et vik­tig mo­men­tum opp­sto.

Els­ker å dri­ve valg­kamp

I Skopje er for­mid­da­gens mø­ter med de vik­tigs­te po­li­tis­ke ak­tø­re­ne unna­gjort. Nå vil Stol­ten­berg ut i felt. Først får han aeren av å av­duke navne­skil­tet som for­tel­ler at hans ny­lig av­døde far vil få en gate opp­kalt etter seg i Skopje. Man­ge lo­ka­le inn­byg­ge­re har møtt frem un­der av­du­kin­gen.

Der­et­ter be­sø­ker NATO-sje­fen den lil­le lands­byen Staj­kovci, som ble ram­met av flom for to år si­den. NATO sto sen­tralt i hjelpe­ar­bei­det. Det er her NATO-sje­fen ser sitt snitt til å dri­ve god, gam­mel­dags valg­kamp.

– Ja, jeg li­ker jo valg­kam­per. Jeg traff en hyg­ge­lig fa­mi­lie, og jeg traff noen hyg­ge­li­ge eld­re da­mer. Det var ak­ku­rat som å tref­fe eld­re da­mer på valg­mø­ter i Nor­ge, gli­ser NATO-sje­fen.

– Du er ikke redd for at det­te kan vir­ke mot sin hen­sikt? At mek­ti­ge NATO dri­ver uti­dig inn­blan­ding i en in­tern po­li­tisk strid som split­ter ma­ke­do­nier­ne?

– Det­te var jeg vel­dig be­visst på før jeg reis­te. Men det var re­gje­rin­gen i Den tid­li­ge­re ju­go­sla­vis­ke re­pub­lik­ken Ma­ke­do­nia som øns­ket at jeg skul­le bi­dra, og de me­ner det har en po­si­tiv ef­fekt.

– Men jeg var vel­dig ty­de­lig i mitt bud­skap: Det er dere som be­stem­mer, og vi re­spek­te­rer det val­get dere gjør. Vi skal ikke tvin­ge noen inn i NATO. Men det er mitt an­svar å gjø­re klart hva som er al­ter­na­ti­ve­ne.

– Det er alt­så ikke mu­lig å be­hol­de det gam­le nav­net Ma­ke­do­nia og bli med­lem av NATO. Hvis jeg kla­rer å fjer­ne den il­lu­sjo­nen, er det verdt hele tu­ren, un­der­stre­ker Stol­ten­berg.

En pro­vo­ka­sjon for rus­ser­ne

– I hvil­ken grad har du inn­trykk av at rus­ser­ne rea­ge­rer på din og NATOs til­stede­va­er­el­se i Ma­ke­do­nia?

– Russ­land må ak­sep­te­re at Den tid­li­ge­re ju­go­sla­vis­ke re­pub­lik­ken Ma­ke­do­nia er en selv­sten­dig stat. Det er de som har in­vi­tert NATO, Mer­kel og Mat­tis. Det har re­gje­rin­gen en su­ve­ren rett til å gjø­re.

– Får du di­rek­te til­bake­mel­ding fra Russ­land om at din syn­lig­het er pro­ble­ma­tisk?

– Ja, ja. Se­nest i mø­ter med Lav­rov for en må­ned si­den. De er ut­tal­te mot­stan­de­re av NATO-ut­vi­del­se. De me­ner det er en pro­vo­ka­sjon. At det er en trus­sel mot Russ­land.

– Vi øns­ker ikke å leve i en ver­den hvor stor­mak­ter skal kun­ne be­stem­me hva små nabo­land skal gjø­re. Det sier vi til rus­ser­ne. De er ueni­ge.

«Si­birsk kul­de»

I det stor­po­li­tis­ke spil­let som nå fore­går på Bal­kan, har rus­ser­ne klart mar­kert at de sterkt mis­li­ker av­ta­len som åp­ner for NATO­med­lem­skap for Ma­ke­do­nia. Og de me­ner de­res tra­di­sjo­nelt ster­kes­te støtte­spil­ler i re­gio­nen, Hel­las, har gjort kne­fall for NATO.

Hel­las på sin side, er ra­sen­de på rus­ser­ne. I juli ut­vis­te Hel­las fire rus­sis­ke di­plo­ma­ter, som gre­ker­ne men­te for­søk­te å be­stik­ke gres­ke tje­neste­menn og på­vir­ke navne­av­ta­len. Kon­flik­ten mel­lom At­hen og Mosk­va top­pet seg da uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov av­lys­te en plan­lagt tur til At­hen i sep­tem­ber.

Gres­ke medier om­ta­ler den nye is­fron­ten mel­lom At­hen og Mosk­va som «en si­birsk kul­de». Det var nok der­for ikke til­fel­dig at NATO-sje­fen gjor­de en kort stopp i At­hen på vei hjem fra Bal­kan.

– Det er grunn til å be­røm­me Hel­las for av­ta­len som er inn­gått. Gre­ker­ne har tatt en stor be­last­ning og be­talt en høy pris for å få den­ne på plass, me­ner Stol­ten­berg.

Jens Stol­ten­berg og Nord-Ma­ke­do­nias stats­mi­nis­ter Zoran Za­ev.

Ei­rin Hurum i Ma­ke­do­nia Af­ten­pos­tens Euro­pa-kor­re­spon­dent

FOTO: NATO

– Jeg els­ker jo valg­kam­per, sier NATO-sje­fen.Un­der et be­søk lands­byen Staj­kovci for­lot plut­se­lig Stol­ten­berg den svar­te bil­kor­te­sjen og for­svant inn i folke­meng­den. Så dro han på hjemme­be­søk til fa­mi­li­en Ja­ki­m­ov­ski, hvor han fikk en god prat med både den yng­re og eld­re ge­ne­ra­sjon.

FOTO: EI­RIN HURUM

Det ma­ke­dons­ke for­sva­ret øns­ket å vise frem at de er ver­dig et NATO­med­lem­skap, og Stol­ten­berg fikk med selv­syn se sol­da­ter i kamp­tre­ning.

FOTO: NATO

– Jeg li­ker jo valg­kam­per. Jeg traff noen hyg­ge­li­ge eld­re da­mer. Det var ak­ku­rat som å tref­fe eld­re da­mer på valg­mø­ter i Nor­ge, gli­ser NATO­sje­fen.

FOTO: NATO

Stol­ten­berg skå­ler med NATO- og EU-top­pe­nes nye ynd­ling på Bal­kan. So­sial­de­mo­krat og stats­mi­niter Zoran Za­ev (44) vil ha Ma­ke­do­nia inn i EU og NATO så fort som mu­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.