Af­ten­pos­ten me­ner: Al­li­an­sen mel­lom Ki­na og Russ­land er ikke na­tur­lig.

Aftenposten - - Forside -

I FJOR HOLDT KI­NA OG RUSS­LAND for førs­te gang en fel­les flåte­øvel­se i Øs­ter­sjø­en. Nå på­går gi­gantøvel­sen Vostok-2018 i Si­bir. Her tre­ner 300.000 rus­sis­ke, ki­ne­sis­ke og mon­gols­ke sol­da­ter på krig. 36.000 mi­li­ta­ere kjøre­tøy er i ak­sjon.

Det er ikke helt nytt at Russ­land og Ki­na har fel­les øvel­ser, men ak­ti­vi­te­ten er trap­pet opp.

I et in­ter­vju med NTB/Rit­zau i for­bin­del­se med flåte­øvel­sen i fjor, sa fors­ker Flem­ming Splids­bo­el Han­sen ved Dansk in­sti­tutt for in­ter­na­sjo­na­le stu­di­er at øvel­se­ne også «har fått et an­net og mer ag­gres­sivt skja­er».

FORSKEREN TROD­DE ikke at ut­vik­lin­gen pe­ker mot en egent­lig krig, «men det vi ser, er en kald krig».

NATOs presse­tals­kvin­ne Oa­na Lungescu sier til ny­hets­by­rå­er at årets stor­øvel­se «pas­ser inn i et møns­ter vi har sett over tid: et mer selv­sik­kert Russ­land, med en be­ty­de­lig øk­ning av for­svars­bud­sjet­tet og det mi­li­ta­ere na­er­va­e­ret.»

Al­li­an­sen mel­lom Ki­na og Russ­land er ikke na­tur­lig. Histo­risk har for­hol­det de to øst­li­ge stor­mak­te­ne imel­lom va­ert pre­get av po­li­tisk mis­tro og uenig­het om gren­ser. I 1969 var de på ran­den av krig.

Kon­flik­ten er nep­pe helt av­klart, men i dag ser lan­de­ne åpen­bart også en in­ter­es­se i å sam­ar­bei­de mi­li­ta­ert – mot USA og NATO som en fel­les fien­de.

Det er mu­lig å lure på hvor­for. Det Trump-styr­te USA vi­ser syn­ken­de vil­je til å en­ga­sje­re seg i ver­dens kon­flik­ter. NATO har også sett bed­re da­ger, noe det sis­te topp­mø­tet vis­te.

Men kam­pen om inn­fly­tel­se og res­sur­ser i ver­den stan­ser ikke av det­te. Kan­skje kan man si at al­li­an­sen mel­lom Russ­land og Ki­na er et for­nufts­ek­te­skap, mens den mel­lom USA og Euro­pa sna­re­re lig­ner et ek­te­skap i kri­se og med akutt be­hov for meg­ling.

DEN DYSTRE UT­VIK­LIN­GEN i Tyr­kia er et yt­ter­li­ge­re pro­blem for NATO.

Al­le vet at ver­den er i end­ring. Ki­na sei­ler opp, både øko­no­misk og som mi­li­ta­er­makt. Lan­det øker sin inn­fly­tel­se al­le ste­der. På man­ge må­ter ut­nyt­ter lan­det også Ves­tens svak­het.

USA er fort­satt ver­dens klart ster­kes­te mi­li­ta­er­makt, men mis­lyk­ke­de kri­ger i Irak og Af­gha­ni­stan vi­ser våp­ne­nes be­grens­ning.

Den euro­pe­is­ke union er den enes­te stor­mak­ten som klart for­sva­rer de­mo­kra­ti og retts­stat, men­neske­ret­tig­he­ter og fri­han­del, men EU er in­gen egent­lig mi­li­ta­er­makt og dess­uten dess­ver­re svek­ket av ind­re mot­set­nin­ger.

Der­for er det stor usik­ker­het knyt­tet til da­gens sik­ker­hets­po­li­tis­ke bil­de. Det vik­tigs­te på kort sikt er å sik­re et best mu­lig sam­hold i NATO. Ting kan end­re seg, for ek­sem­pel ved pre­si­dent­val­get i USA i 2020.

Det vik­tigs­te på kort sikt er å sik­re et best mu­lig sam­hold i NATO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.