Nye fag­li­ge råd

Aftenposten - - Nyheter -

Rå­de­ne be­ly­ser ut­ford­rin­ge­ne ved hvor­dan helse­per­so­nell skal in­volve­re og støt­te på­rø­ren­de og kom­mu­ni­se­re godt med på­rø­ren­de og pa­si­en­ter.

Rå­de­ne skal bi­dra til at helse­per­so­nell gjen­kjen­ner når pa­si­en­ten na­er­mer seg li­vets slutt, om til­stan­den sta­bi­li­se­rer seg el­ler om pa­si­en­ten er dø­en­de.

Rå­de­ne er ment å øke kom­pe­tan­sen, for ek­sem­pel om når man skal slut­te å gi er­na­e­ring og va­eske­be­hand­ling til en syk pa­si­ent.

Om­sorg og lind­ren­de be­hand­ling skal va­ere for­svar­lig og kunn­skaps­ba­sert slik at pa­si­en­ten har det best mu­lig på tross av sym­pto­mer og pla­ger i li­vets slutt­fase.

De nye na­sjo­na­le rå­de­ne pe­ker på de­tal­jer som grun­dig munn­stell, som blant an­net har be­tyd­ning for hvor­dan en dø­en­de pa­si­ent kla­rer å kom­mu­ni­se­re med dem som er til ste­de.

Kom­mu­ner og helse­fore­tak er an­svar­li­ge for å gjen­nom­føre til­tak for å end­re da­gens prak­sis og at kra­ve­ne i de fag­li­ge rå­de­ne føl­ges. Det­te kan kre­ve opp­la­e­ring av an­sat­te, ut­vik­ling av in­ter­ne pro­se­dy­rer, ru­ti­ner og verk­tøy som er i bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.