– Det føl­tes som ver­dens un­der­gang

Den død­brin­gen­de ty­fo­nen fei­de over Filip­pi­ne­ne. På fast­lan­det hamst­ret ki­ne­se­re vann og her­me­tikk.

Aftenposten - - Nyheter - NTB Ma­ni­la

Mangkhut er det kraf­tigs­te tro­pis­ke uva­e­ret noe sted i ver­den så langt i år.

Tolv per­soner er be­kref­tet om­kom­met etter at ty­fo­nen Mangkhut ram­met Filip­pi­ne­ne. Myn­dig­he­te­ne fryk­ter at tal­let vil sti­ge. Ty­fon og or­kan er uli­ke navn på sam­me type uva­er.

De fles­te of­re­ne har om­kom­met i ras og byg­nings­kol­lap­ser, opp­ly­ser Fran­cis To­len­ti­no, som er råd­gi­ver for Filip­pi­ne­nes pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te.

En baby, ett stør­re barn og to and­re per­soner mis­tet li­vet i et jord­skred i pro­vin­sen Nue­va Viz­caya. Det sam­le­de an­tal­let døde kan øke til minst 16 når myn­dig­he­te­ne får be­kref­tet in­for­ma­sjon om fle­re av hen­del­se­ne un­der uva­e­ret.

– An­tall døde kom­mer etter hvert til å sti­ge, sa Ri­car­do Jalad, som le­der si­vil­for­sva­ret på Filip­pi­ne­ne, tid­li­ge­re på lør­da­gen.

Blant de om­kom­ne skal det også va­ere en druk­net jen­te og en sik­ker­hets­vakt som hav­net un­der en vegg som kol­lap­set.

70 me­ter pr. se­kund

Eks­trem­va­e­ret traff den nord­li­ge de­len av øya Luzon på Filip­pi­ne­ne natt til lørdag lo­kal tid. Vind­kas­te­ne ble målt til 70 me­ter pr. se­kund.

Den vold­som­me vin­den blås­te av tak, en fly­plass fikk ska­der og reg­net ut­løs­te fle­re skred. Rundt 10 mil­lio­ner men­nes­ker bor i om­rå­det som ble ram­met, og man­ge av dem er fat­ti­ge.

– Det føl­tes som ver­dens un­der­gang, for­tel­ler Be­beth Saquing (64), som bor i om­rå­det.

I for­kant av uva­e­ret ble na­er­me­re 90.000 men­nes­ker eva­ku­ert fra de mest ut­sat­te ste­de­ne.

Jord­bru­ket ram­met

Nord på Luzon lig­ger det også sva­ert vik­tig jord­bruks­om­rå­der, hvor inn­høs­tin­gen av ris og mais så vidt er i gang. Bøn­de­ne kan nå ha mis­tet be­ty­de­li­ge de­ler av av­lin­ge­ne, og Filip­pi­ne­ne sli­ter fra før med man­gel på ris.

Den ved­va­ren­de vind­styr­ken var på opp­til 57 se­kund­me­ter før ty­fo­nen traff land. Gren­sen for or­kan i At­lan­ter­ha­vet går ved 33 me­ter pr. se­kund.

Uva­e­ret svek­ket seg litt da det nåd­de kys­ten, og Mangkhut ble ned­gra­dert til en ty­fon i ka­te­go­ri 4. Etter å ha rast over Luzon be­ve­get ty­fo­nen seg vi­de­re i ret­ning Ki­na og Hong­kong.

På Tai­wan er en kvin­ne om­kom­met etter å ha blitt tatt av kraf­ti­ge bøl­ger for­år­sa­ket av Mangkhut.

Filip­pi­ne­ne ram­mes i gjen­nom­snitt av 20 kraf­ti­ge stor­mer hvert år, og lan­det er vant med å hånd­te­re ty­fo­ner.

Si­tua­sjo­nen på Luzon er sva­ert for­skjel­lig fra om­rå­de­ne sør­øst i USA, som er ram­met av uva­e­ret Flo­ren­ce. Vin­den har ikke va­ert like eks­trem i USA, men Flo­ren­ce har na­er­mest lagt seg i ro over et om­rå­de med en rek­ke byer og in­du­stri hvor det nå kom­mer enor­me meng­der regn.

Mangkhut har be­ve­get seg langt ras­ke­re over om­rå­der på Filip­pi­ne­ne hvor det bor man­ge fat­ti­ge og bøn­der.

Myn­dig­he­te­ne i Ki­na job­bet lørdag med å for­be­re­de seg på Mangkhut.

I Fu­ji­an-pro­vin­sen er 51.000 fiske­re eva­ku­ert, og rundt 11.000 far­tøy­er har lagt til kai for å va­ere mind­re ut­satt når det blå­ser opp.

FOTO: AARON FAVILA, AP/NTB SCANPIX

Et lo­kalt torg i Tu­guerago by nord­øst på Filip­pi­ne­ne ble lagt i rui­ner.

FOTO: JASON LEE, REUTERS/NTB SCANPIX

Bu­tik­ke­ne i Shen­zhen i Ki­na ble i går tømt for vann, her­me­tikk og nud­ler. Folk hamst­ret før ty­fo­nen.

FOTO: VINCENT YU, REUTERS/NTB SCANPIX

I Hong­kong har man­ge fir­ma­er og hus­ei­ere tei­pet vin­du­ene sine før uva­e­ret.

FOTO: ERIK DE CASTRO, REUTERS/NTB SCANPIX

Ar­bei­de­re ryd­der en over­svøm­met og øde­lagt vei på Filip­pi­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.