Vars­ler mer regn på USAs øst­kyst

Aftenposten - - Nyheter - Wil­ming­ton

Hundre­vis av men­nes­ker er red­det fra storm­flo og flom for­år­sa­ket av uva­e­ret Flo­ren­ce i USA. Minst fire men­nes­ker er døde, og me­teoro­lo­ge­ne vars­ler mer regn.

Den eks­tre­me ned­bø­ren fort­sat­te tid­lig i går mor­ges lo­kal tid. Man­ge om­rå­der er ram­met av over­svøm­mel­ser, og storm­flo har løf­tet hav­ni­vå­et tre me­ter.

Over 360 men­nes­ker måt­te fre­dag få bi­stand av red­nings­mann­ska­per i byen New Bern, som har rundt 30.000 inn­byg­ge­re. And­re ven­ter på å bli hjul­pet ut.

Største­par­ten av byen er uten strøm, og tal­s­per­sonen Col­le­en Ro­berts opp­ly­ser at tu­sen­vis av byg­nin­ger er ska­det. Etter at Flo­ren­ce nåd­de land, ble uva­e­ret ned­gra­dert fra or­kan til tro­pisk storm. USAs na­sjo­na­le or­kan­sen­ter ad­var­te om at uva­e­ret fort­satt er livs­far­lig, spe­si­elt på grunn av vann­meng­de­ne.

Vann­mas­se­ne og kraf­ti­ge vind­kast har om­gjort fle­re byer til ren­nen­de el­ver, mens stor­men be­ve­ger seg sak­te inn­over land.

Så langt er det be­kref­tet at minst fire men­nes­ker har mis­tet li­vet, og ame­ri­kans­ke medi­er mel­der om yt­ter­li­ge­re ett døds­fall. I byen Wil­ming­ton om­kom en mor og den 8 må­ne­der gam­le baby­en hen­nes da et tre falt over hu­set de­res. To menn har mis­tet li­vet i fyl­ket Le­noir, og en av dem ble an­gi­ve­lig tatt av vin­den da han skul­le se til hun­de­ne sine, iføl­ge CNN. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.