Kre­ver at an­sat­te i aka­de­mia må kun­ne un­der­vi­se

Aftenposten - - Nyheter -

Høy­ere ut­dan­nings­mi­nis­ter Ise­lin Ny­bø (V) vil ha slutt på at un­der­vis­nin­gen blir sett på som noe an­nen­rangs i aka­de­mia. Nå kom­mer nye un­der­vis­nings­krav.

Fra nes­te høst inn­fø­rer Ny­bø krav om pe­da­go­gisk kom­pe­tan­se ved an­set­tel­ser el­ler opp­rykk i un­der­vis­nings­og fors­ker­stil­lin­ger ved lan­dets uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler.

– Vi gjør det­te både for å heve kva­li­te­ten på un­der­vis­ning og for å heve sta­tu­sen på un­der­vis­nings­opp­dra­get. I dag snak­ker man om «forsk­nings­fri» og «un­der­vis­nings­plikt» i aka­de­mia. Det må vi kom­me oss bort fra, for un­der­vis­ning er et av de vik­tigs­te opp­dra­ge­ne uni­ver­si­te­te­ne og høg­sko­le­ne har, sier Ny­bø til NTB.

– Det bør va­ere «un­der­vis­nings­gøy», fast­slår stats­rå­den en­tu­si­as­tisk.

Krav til an­set­tel­se

De nye kra­ve­ne in­ne­ba­erer mi­ni­mum 200 ti­mer med re­le­vant pe­da­go­gisk opp­la­e­ring for å bli an­satt i vi­ten­ska­pe­li­ge stil­lin­ger og få opp­rykk.

– Det in­ne­ba­erer at hvis du skal an­set­tes som første­ama­nu­en­sis, så må du en­ten ha den­ne bak­grun­nen el­ler skaf­fe deg den i lø­pet av to år. Og du må ha den­ne kom­pe­tan­sen for å få vi­de­re opp­rykk til pro­fes­sor­stil­lin­ger, sier Ny­bø.

Hun sier in­sti­tu­sjo­ne­ne må få på plass pro­gram el­ler kurs for å kva­li­fi­se­re an­sat­te.

– Godt nytt for stu­den­te­ne

Ny­bø me­ner un­der­vis­nin­gen man­ge ste­der kan bli bed­re.

– Vi vet at fore­les­ning er den mest be­nyt­te­de un­der­vis­nings­for­men, og at den har et stort po­ten­si­al for å få bed­re kva­li­tet, sier hun.

Hun me­ner det er synd at un­der­vis­ning har fått et slags an­nen­rangs stem­pel i aka­de­mia.

– Jeg skjøn­ner at vel­dig man­ge går inn i aka­de­mia for­di de blir vel­dig opp­slukt av forsk­nin­gen sin, men un­der­vis­nings­opp­dra­get er vel så vik­tig. Der­for sy­nes jeg det gre­pet vi gjør nå, er av stor be­tyd­ning, sier Ny­bø.

– Jeg vil tro det­te er godt nytt for stu­den­te­ne, som er av­hen­gi­ge av å få god un­der­vis­ning for å ut­vik­le seg, sier Ny­bø.

– Ikke nok

Le­der av Norsk stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon Hå­kon Rand­gaard Mi­kal­sen kal­ler for­sla­get et skritt i rik­tig ret­ning, men me­ner mer må gjø­res for å side­stil­le un­der­vis­nings­kom­pe­tan­se og forsk­nings­kom­pe­tan­se i aka­de­mia.

– Frem­de­les vil det va­ere forsk­nin­gen som ran­ge­rer kan­di­da­ter ved an­set­tel­se. Det be­tyr at når du skal prio­ri­te­re ti­den din, så får du mer ut­tel­ling ved å bru­ke den på forsk­nin­gen enn å gjø­re litt eks­tra for å bed­re un­der­vis­nin­gen din, sier Mi­kal­sen.

I den nye for­skrif­ten he­ter det at kan­di­da­ter skal be­døm­mes, men ikke ran­ge­res på bak­grunn av un­der­vis­nings­fer­dig­he­ter. – Vi me­ner forsk­ning og un­der­vis­ning må side­stil­les, og da bur­de un­der­vis­nings­kom­pe­tan­se tel­le i ran­ge­rin­gen av kan­di­da­te­ne, sier Mi­kal­sen.

De­mo­ti­ve­ren­de

Han sier økt fo­kus på un­der­vis­nings­kom­pe­tan­se i aka­de­mia er en sak Norsk stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon har va­ert opp­tatt av len­ge.

– Det er få ting som er mer de­mo­ti­ve­ren­de for en stu­dent enn at den som un­der­vi­ser, ikke har kom­pe­tan­se til å dri­ve un­der­vis­ning, sier Mi­kal­sen.

Han sier stu­dent­un­der­sø­kel­ser vi­ser at nors­ke stu­den­ter jevnt over er gans­ke for­nøy­de med un­der­vis­nin­gen, men at de sav­ner mer kon­takt med det fag­li­ge mil­jø­et, fle­re uli­ke un­der­vis­nings­for­mer og mer ak­ti­vi­se­ren­de un­der­vis­nings­for­mer.

– I dag er den mest ut­bred­te un­der­vis­nings­for­men sto­re fore­les­nin­ger med mas­se stu­den­ter og lite kon­takt mel­lom fore­le­ser og stu­dent. Det er godt do­ku­men­tert at det er en un­der­vis­nings­form man ikke la­erer best av, sier Mi­kal­sen. (NTB)

FOTO: TORGEIR STRANDBERG

– Det bør va­ere «un­der­vis­nings­gøy», sier en en­tu­si­as­tisk Ise­lin Ny­bø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.