Fryk­ter «freds­ini­tia­tiv» vil føre til krig

Aftenposten - - Nyheter - Af­ten­pos­tens Euro­pa-kor­re­spon­dent

Et «freds­ini­tia­tiv» mel­lom erke­fien­de­ne Ser­bia og Ko­so­vo, som ho­ved­sa­ke­lig går ut på å byt­te land­om­rå­der, ska­per mer frykt enn be­geist­ring.

I høst har det va­ert fle­re sam­ta­ler mel­lom Ser­bias pre­si­dent, Alek­san­dar Vu­cic, og Ko­so­vos pre­si­dent, Hashim Thaçi. At de to erke­fien­de­ne har satt seg sam­men for å fin­ne en løs­ning på kon­flik­ten, vek­ker et ør­lite håp av op­ti­mis­me, men mest av alt dyp be­kym­ring.

Det som send­te bøl­ger gjen­nom euro­pe­is­ke ho­ved­ste­der, var de to le­der­nes fel­les kunn­gjø­ring om at de øns­ker å dis­ku­te­re byt­te av land­om­rå­der for å ska­pe en­de­lig fred.

Par­te­ne ble in­vi­tert på et ufor­melt uten­riks­mi­nis­ter­møte i EU i be­gyn­nel­sen av sep­tem­ber for å rede­gjø­re for pla­ne­ne. Mø­tet dem­pet ikke be­kym­rin­gen blant EU-le­der­ne. Iføl­ge di­plo­ma­ter Po­li­ti­co har snak­ket med, bry­ter en slik løs­ning fun­da­men­talt med vest­lig po­li­tikk på Bal­kan de sis­te ti­åre­ne. Å end­re gren­ser etter et­nis­ke skil­ler, vil va­ere et fun­da­men­talt brudd på alt for­sonings­ar­beid som er gjort på Bal­kan.

«Byt­te av land»

Det mest dis­ku­ter­te sce­na­rio­et er det­te:

Den et­nisk al­bansk­do­mi­ner­te byen Pre­se­vo, som lig­ger Sør i Ser­bia, kan bli gitt til Ko­so­vo.

I byt­te kan den ser­bisk­do­mi­ner­te, nord­li­ge de­len av Ko­so­vo, rundt Mi­tro­vi­ca, bli inn­lem­met i Ser­bia.

Kon­flik­ten mel­lom Ser­bia og Ko­so­vo går til­ba­ke til 1998–99 da Slo­bo­dan Milo­se­vic slo hardt ned på ko­sovo­al­bans­ke se­pa­ra­tis­ter. Mer enn 10.000 døde i kon­flik­ten som til slutt end­te med NATOs bom­bing av Ser­bia.

Ko­so­vo er­k­la­er­te uav­hen­gig­het i 2008, og fle­re enn 100 land an­er­kjen­ner lan­det. Men fort­satt er det fle­re land, der­iblant Russ­land og fem EU land, som ikke an­er­kjen­ner Ko­so­vo som eget land.

Redd for å åpne gam­le sår

«Det­te er som å åpne en «Pando­ras eske» på Bal­kan, hvor and­re la­ten­te kon­flik­ter kan blus­se opp igjen, me­ner kri­ti­ker­ne. Og dem er det man­ge av.

Den mest åpne og ty­de­li­ge kri­tik­ken kom­mer fra tre tid­li­ge­re høy­pro­fi­ler­te FN-ak­tø­rer på Bal­kan, Pad­dy As­h­down, Carl Bildt og Chris­ti­an Scharz-Schil­ling. I et åpent brev til EUs «uten­riks­mi­nis­ter», Fe­de­rica Mog­he­ri­ni, ber de hen­ne over­tale par­te­ne til å drop­pe pla­nen:

«Vi kjen­ner re­gio­nen godt nok til å for­stå at det å flyt­te gren­ser ikke vil løse pro­ble­me­ne. Det vil ba­re for­ster­ke dem», skri­ver de tre tid­li­ge­re toppo­li­ti­ker­ne.

Blok­ker­te vei­er

For­ri­ge søndag plan­la Ser­bias pre­si­dent, Alek­san­dar Vu­cic, et be­søk i Ban­je, en tid­li­ge­re ser­bisk pro­vins i Ko­so­vo. Men Vu­cic var ikke spe­si­elt vel­kom­men og nåd­de hel­ler ald­ri frem til byen. På vei­en ble han møtt med de­mon­stran­ter, blok­ker­te vei­er, bren­nen­de bil­hjul og stein­kas­ting.

Ko­so­vos pre­si­dent, Hashim Thaçi sa han for­sto mot­stan­den og sin­net, men ba inn­sten­dig om at den ser­bis­ke pre­si­den­ten måt­te få pas­se­re.

– Vi må for­sø­ke å leg­ge kon­flik­te­ne bak oss. Det er smerte­fullt, men i fre­dens og for­sonin­gens tje­nes­te må vi mak­te å se frem­over, sa Thaci.

Hans egen stats­mi­nis­ter de­ler ikke pre­si­den­tens for­so­nen­de lin­je.

– Det­te kan bety ny krig, for­tal­te stats­mi­nis­ter Ra­mush Ha­ra­di­naj til the Irish Ti­mes.

– Hvis vi gjen­åp­ner noe vi al­le­re­de er blitt eni­ge om, be­tyr det å åpne for­ti­den. Og i vår re­gion be­tyr det å åpne for­ti­den krig. Al­le dis­se gren­se­ne er et re­sul­tat av tra­gis­ke kri­ger.

At dia­lo­gen mel­lom de to lan­de­ne ikke kom­mer til å bli en­kel frem­over, vis­te den­ne ukens møter i Brussel. Da var det plan­lagt et nytt møte mel­lom Vu­cic og Thaçi. Det ble kan­sel­lert fre­dag. I ste­det måt­te EUs uten­riks­an­svar­lig, Fe­de­rica Mog­he­ri­ni, møte de to le­der­ne i se­pa­ra­te møter.

FOTO: LAURA HASANI, REUTERS/NTB SCANPIX

Fle­re hund­re ko­sovo­al­bans­ke de­mon­stran­ter blok­ker­te vei­er, ten­te på bil­hjul og sat­te opp sper­rin­ger for å hind­re Ser­bias pre­si­dent i å be­sø­ke Ben­je, en li­ten by i den tid­li­ge­re ser­bis­ke pro­vin­sen.

Ei­rin Hurum Brussel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.