– Hul­let i CV-en har gitt mye hode­bry

Aftenposten - - Nyheter - ELISE RØNNEVIG AN­DER­SEN

– Man un­der­vur­de­rer den psy­kis­ke be­last­nin­gen det er å kom­me hjem igjen, sier Step­ha­nie Tørn­qvist (46).

– Det var tred­je gang vi fikk sjan­sen, og det had­de ikke pas­set helt de and­re gan­ge­ne. Det var nå el­ler ald­ri.

Høs­ten for seks år siden tok hun og si­vil­in­ge­ni­ør­man­nen val­get å flyt­te til Sin­ga­po­re et­ter­som han fikk til­bud om en stil­ling der. Ekte­pa­ret, som den gang had­de en dat­ter på tre år, nøl­te ikke med å tak­ke ja.

For Tørn­qvist be­tyd­de det at hun måt­te si opp den fas­te job­ben hun kun had­de hatt i no­en må­ne­der.

– Vi had­de ny­lig flyt­tet til Bae­rum og måt­te leie ut et hus vi nett­opp had­de kjøpt. Men Sin­ga­po­re hør­tes spen­nen­de ut, og når får man el­lers en slik sjan­se? sier hun.

– Stort hode­bry

Opp­hol­det sto til for­vent­nin­ge­ne – med ett unn­tak. Mens man­nen job­bet for Det Nors­ke Ve­ri­tas (DNV), slet Tørn­qvist med å skaf­fe seg sin egen jobb.

Litt av pro­ble­met var at de dro til et sted de ikke viss­te mye om fra før.

– Jeg fant raskt ut at der­som en drar til Sin­ga­po­re for å job­be, må man va­ere inn­stilt på at en job­ber døg­net rundt 150 pro­sent. Da had­de vi ikke sett dat­te­ren vår. Jeg vur­der­te del­tid, men ut­val­get var ikke noe å ta tak i.

Tørn­qvist er ut­dan­net si­vil­øko­nom og had­de jobb som kon­su­lent og pro­sjekt­le­der hos Var­de Con­sul­ting i Oslo før hun valg­te å si opp.

– Al­le­re­de da vi dro, ble det et uøns­ket hull i CV-en. Det har va­ert et stort hode­bry, det kan jeg inn­røm­me.

Job­bet fri­vil­lig

Da Tørn­qvist ikke fikk re­le­vant ar­beid i Sin­ga­po­re, tok hun på seg and­re ube­tal­te opp­ga­ver.

– Når en rei­ser ut, har man am­bi­sjo­ner om både det ene og det and­re. Jeg måt­te fyl­le ti­den med and­re ting som er re­le­van­te for mitt fag­felt.

I lø­pet av ti­den i Sin­ga­po­re be­gyn­te hun å coache ten­nis, tok på seg re­vi­sor­opp­ga­ver for en svensk fri­vil­lig or­ga­ni­sa­sjon, og i til­legg var hun la­erer for hjemme­plei­ere som skul­le la­ere seg økonomi.

Selv om ar­bei­det var fri­vil­lig og uløn­net, bi­dro det til å gjø­re hul­let i CV-en litt mind­re.

Slet med for­kla­rin­gen

Li­ke­vel: Da Tørn­qvist kom til­ba­ke til Nor­ge og skul­le søke job­ber, føl­te hun seg ut­da­tert.

– Jeg kjen­te meg ikke igjen. Man sli­ter med hva en skal si for å for­kla­re hul­let i CV-en. En un­der­vur­de­rer den psy­kis­ke be­last­nin­gen det er å kom­me til­ba­ke.

I etter­tid er hun glad hun tok på seg ube­tal­te opp­ga­ver, for etter en stund med jobb­sø­king ble hun an­be­falt som ten­nis­coach hos Sta­bekk ten­nis­klubb.

Der ble hun en stund før hun via et re­krut­te­rings­fir­ma se­ne­re fikk fast an­set­tel­se re­le­vant for ut­dan­nel­sen – en jobb hun har den dag i dag.

– På CV-en bør du set­te opp alt du har gjort, fri­vil­lig el­ler ikke. Det spil­ler in­gen rol­le hva det er, så len­ge folk ser at du har va­ert ak­tiv og gjort noe, sier 46-årin­gen.

Therese Re­h­der i DNV GL an­sat­te Tørn­qvist rundt ett år etter hjem­koms­ten til Nor­ge. Sin­ga­po­re-opp­hol­det øde­la ikke for jobb­sjan­se­ne, me­ner hun.

– Vi had­de tro på at er­fa­rin­gen og kunn­ska­pen hen­nes ikke var glemt fra tid­li­ge­re år. Dess­uten sør­get hun for å fyl­le ti­den sin best mu­lig og hol­de seg fag­lig opp­da­tert. Har du va­ert len­ger ute av ar­beids­li­vet, er ri­si­ko­en stør­re for å bli ak­terut­seilt.

Tørn­qvist kan for­kla­re Sin­ga­po­re-opp­hol­det med at hun ble med man­nen sin, og det er for­ståe­lig, på­pe­ker Re­h­der.

Eks­pert: Man­ge tren­ger hjelp

Vig­dis Lam­berg er eks­pert på kar­rie­re­råd­giv­ning til høyt ut­dan­ne­de på job­bjakt. Hun er ikke sa­er­lig fan av be­gre­pet «hull i CV-en».

– CV-en for­tel­ler om vårt liv – in­gen har hull i li­vet sitt! Det hand­ler om å be­skri­ve ti­den man ikke har va­ert i be­talt ar­beid på en måte som vi­ser at det man har gjort, gir ver­di­full er­fa­ring å ta med seg vi­de­re, sier hun.

FOTO: PRIVAT / SHUTTERSTOCK

– Vi had­de ruk­ket å bo i Bae­rum kun i et par må­ne­der da vi fikk be­skje­den. – Sånn sett var det litt dår­lig ti­ming, sier Step­ha­nie Tørn­qvist, som sam­men med man­nen og dat­te­ren flyt­tet til Sin­ga­po­re (bil­det til høy­re) for en tre­års­pe­rio­de.

FOTO: PRIVAT

Step­ha­nie Tørn­qvist er ut­dan­net si­vil­øko­nom fra BI og ble fer­dig med mas­te­ren i 2012. Våren 2013 flyt­tet hun til Sin­ga­po­re og tok på seg fri­vil­lig ar­beid – blant an­net som ten­nis­coach.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.