Jim­mie Åkes­son: – Sve­ri­ge er eks­tremt

Aftenposten - - Nyheter - Her­ning

Hele de­batt­kli­ma­et i Sve­ri­ge er eks­tremt, fast­slo Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas parti­le­der Jim­mie Åkes­son da han tal­te blant ven­ner på Dansk Folke­par­tis (DF) lands­møte.

Svens­ken ble møtt med tord­nen­de ap­plaus og ju­bel­rop, som over­gikk selv den mot­ta­gel­sen DFs parti­le­der Kris­ti­an Thu­le­sen Dahl fikk da han holdt sin ho­ved­tale i Her­ning i går.

– Jeg bur­de va­ert hjem­me og for­hand­let om hvor­dan vi skal re­gje­re lan­det, sier Åkes­son.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) fikk 17,5 pro­sent av stem­me­ne i riks­dags­val­get i Sve­ri­ge for en uke siden, men in­gen av par­ti­ene vil sam­ar­bei­de med det par­ti­et som ble tred­je størst.

Åkes­son me­ner Sve­ri­ge lig­ger åre­vis bak Dan­mark i den po­li­tis­ke ut­vik­lin­gen og pe­ker på at høyre­po­pu­lis­tis­ke DF og de­res vel­ge­re blir hørt.

– Hele de­batt­kli­ma­et i Sve­ri­ge er eks­tremt. Sve­ri­ge er eks­tremt. Men det er kun Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som blir kalt høyre­eks­tre­me, hev­der Åkes­son.

Han me­ner den tra­di­sjo­nel­le opp­de­lin­gen i ven­st­re og høy­re ikke len­ger ek­sis­te­rer, og at inn­vand­ring er det alt­over­skyg­gen­de pro­ble­met. De and­re par­ti­ene i Riks­da­gen må inn­se at de må snak­ke med SD for å unn­gå po­li­tisk kaos, me­ner Åkes­son.

– Vi er klar til å for­hand­le med al­le og sam­ar­bei­de med al­le hvis vi får noe igjen for det, un­der­stre­ker han.

Opp­løs­nin­gen av de tra­di­sjo­nel­le røde og blå blok­ke­ne er også det do­mi­ne­ren­de te­ma­et på DFs lands­møte i hel­gen.

I lik­het med Åkes­son gjør Thu­le­sen Dahl det klart at han vil gjø­re alt han kan for å sik­re en streng ut­len­dings­po­li­tikk etter val­get – selv om det kan bety at Social­de­mo­kra­ter­ne får stats­mi­nis­ter­pos­ten. (NTB)

FOTO: HENNING BAGGER / RIT­ZAU SCANPIX / NTB SCANPIX

Parti­le­der i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na Jim­mie Åkes­son på vei til ta­ler­sto­len un­der Dansk Folke­par­tis års­møte i Her­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.