Klopp: Pre­sta­sjo­nen var ene­stå­en­de

Aftenposten - - Sport -

Li­ver­pool med fem sei­re av fem mu­li­ge etter vik­tig borte­sei­er mot Tot­ten­ham.

Tot­ten­ham – Li­ver­pool 1–2 Ge­or­gi­nio Wij­nal­dum og Ro­ber­to Fir­mi­no sco­ret må­le­ne for de hel­røde, og da hjalp det ikke for Spurs at Erik Lame­la re­du­ser­te på over­tid.

Li­ver­pool var best kam­pen sett un­der ett og tok med seg for­tjen­te po­eng hjem til Mer­sey­side. Det be­tyr fem sei­re og fem­ten po­eng til Jür­gen Klopps menn etter de førs­te fem kam­pe­ne.

– Det var et per­fekt re­sul­tat, men jeg er mer opp­tatt av pre­sta­sjo­nen. Den var ene­stå­en­de. Vi kun­ne ha sco­ret fle­re mål, og vi kon­trol­ler­te kam­pen. Det var se­son­gens bes­te kamp av oss, utvil­somt. Vi had­de 85 gode mi­nut­ter, sa Klopp til Sky Sports etter kam­pen.

Ner­vøst på tam­pen

Li­ver­pool fikk ner­vø­se slutt­mi­nut­ter etter at Erik Lame­la re­du­ser­te til 1–2. I de sis­te se­kun­de­ne føl­te Tot­ten­ham seg snytt for straffe­spark.

Inn­byt­ter Son He­ung-min fikk en skik­ke­lig kakk på fo­ten fra Sa­dio Ma­né og mis­tet ba­lan­sen, men det ble ald­ri blåst, og gjes­te­ne slapp med skrek­ken i kamp de bur­de av­gjort. Det var li­ten tvil om at ak­ku­rat den av­gjø­rel­sen var feil.

– Li­ver­pool var bed­re, men det var gal­skap som skjed­de mot slut­ten. Det skul­le va­ert straf­fe i si­tua­sjo­nen med Son. Da vil­le re­sul­ta­tet va­ert an­ner­le­des. Selv­sagt er jeg skuf­fet, men vi må fort­set­te å job­be og bli bed­re, sa Spurs-ma­na­ger Mau­ri­cio Pochet­ti­no til Sky Sports.

Tot­ten­ham tap­te sin and­re kamp på rad og sak­ker ak­ter­ut i for­hold til topp­la­ge­ne.

For førs­te gang har Li­ver­pool vun­net fem stra­ke kam­per i PL-sam­men­heng. Men i gam­le 1. di­vi­sjon vant de sine åtte førs­te kam­per i 1990/91-se­son­gen, ba­re for å se at Ar­se­nal sik­ret liga­gul­let mot slut­ten av se­son­gen.

– Klopp vet at han har litt å gå på i det of­fen­si­ve, men når det gjel­der struk­tur og de­fen­siv trygg­het, lig­ner det­te et lag som kan va­ere med helt der oppe, sier TV 2-kom­men­ta­tor Bre­de Hange­land like etter kamp­slutt.

(100 % Sport/NTB)

FOTO: TIM IRELAND, AP/NTB SCANPIX

Ro­ber­to Fir­mi­no sco­ret Li­ver­pools and­re mål mot Tot­ten­ham og fei­rer med Trent Alex­an­der-Ar­nold og Mo­ha­med Sa­lah.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.