– Det er en sei­er hver gang jeg lø­per

Aftenposten - - Sport - DA­NI­EL RØED-JOHANSEN TOR STENERSEN (foto)

For fire år siden falt

Fro­de Ga­ut­vik om i mål­om­rå­det med hjerte­stans.

I går var Oslo kledd til løpe­fest.

Sep­tem­ber­so­len var­met opp de rundt 19.000 del­ta­ger­ne. Og langs løy­pe­ne sto man­ge fle­re og hei­et.

I mål rant del­ta­ger­ne inn. Gam­le og unge, kvin­ner og menn. No­en var topp­tren­te, mens and­re løp sitt førs­te maraton.

Lil­le­ham­mers Marthe Katri­ne Myh­re vant elite­klas­sen for kvin­ner. Strind­heims Ebra­him Ab­du­laziz vant herre­klas­sen. Men for de fles­te hand­let det om det yren­de folke­li­vet.

I mål­om­rå­det hang folk over gjer­de­ne og hev etter pus­ten. Én lå på bak­ken – to­talt tømt for krefter. Men da en funk­sjo­na­er kom med me­dal­jen, be­vi­set på at må­let er nådd, kom smi­let.

Stil­te i Su­per­mann-drakt

En som bi­dro til man­ge smil langs løy­pe­ne, var Cas­par Rie­ber-Mohn.

I Su­per­mann-drakt var han en av dem som sat­te far­ge på lør­da­gens ge­dig­ne løpe­fest.

– Det er helt sinns­syk stem­ning. Al­le hei­er på hver­and­re, lø­per­ne også. Re­spon­sen var mer enn jeg kun­ne drøm­me om, sier han.

Ut­mat­tet, men glad. Etter maraton skul­le han egent­lig gyve løs også på halv­ma­ra­ton og 10-kilo­me­te­ren, men smer­te­ne etter en rygg­ska­de ble for sto­re.

Da han hør­te bru­set fra pub­li­kum, var det vans­ke­lig å hol­de igjen.

Fikk hjerte­stans

Oslo Maraton er en fest. Men for no­en er det også sym­bo­let på en frykt som er over­vun­net.

Slik er det for Fro­de Ga­ut­vik, som løp 10-kilo­me­te­ren sam­men med kona. For fire år siden seg­net han om i mål­om­rå­det med hjerte­stans.

Vei­en fra syke­sen­gen føl­tes lang. Da Fro­de Ga­ut­vik gikk rundt på hjerte­sen­te­ret Fei­ring­kli­nik­ken i Akers­hus, kom fryk­ten.

«Fin­nes det hjerte­star­ter i naer­he­ten?»

«Får jeg høy puls nå, dør jeg». Tan­ke­ne traff plut­se­lig. De var vans­ke­li­ge å unn­gå. Slik hus­ker han til­ba­ke på må­ne­de­ne etter hjerte­stan­sen.

Fa­mi­li­en ven­tet

Men da­gen det skjed­de, er nes­ten for­svun­net fra min­net. Hvis han luk­ker øyne­ne og ten­ker til­ba­ke til sep­tem­ber­da­gen i 2014, duk­ker det opp no­en sva­ke glimt fra start­om­rå­det.

Men ikke mål­gang. Dit kom han ald­ri.

Rett før mål, mens fa­mi­li­en sto og ven­tet, kol­lap­set han. Hjerte­stans. Am­bu­lan­se. Syke­hus.

Det nes­te han hus­ker, er at han våk­net opp i en syke­seng. Og han la mer­ke til at det var slan­ger over­alt.

Da le­ge­ne til slutt ga be­skjed om at han kom til å bli frisk, in­ne­bar ikke det at fryk­ten slapp ta­ket.

For kona Ma­rit kun­ne den mel­de seg i al­le mu­li­ge si­tua­sjo­ner. Hun kjen­te på det førs­te gang man­nen skul­le på job­ben, førs­te gang han skul­le fly og førs­te gang han skul­le på jule­bord ale­ne.

– En sei­er hver gang

For Fro­de Ga­ut­vik bi­dro lø­pin­gen til å over­vin­ne fryk­ten.

Det er spe­si­elt å va­ere til­ba­ke i Oslo Maraton, men det var ikke førs­te gang.

FOTO: TOR STENERSEN

Rundt 19.000 men­nes­ker del­tok i Oslo Maraton i går. Funk­sjo­na­ere­ne sto kla­re for å hjel­pe slit­ne del­ta­ge­re ved mål­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.