Den klum­se­te fot­ball­spil­le­ren end­te i VM-fi­na­len

Aftenposten - - Sport - Af­ten­pos­ten i Plov­div Met­te Bug­ge

Hvis ikke det var for at Jens Holm ald­ri ble god med ball, vil­le han nep­pe satt seg i en ro­båt.

Nå, etter å ha blitt kas­tet inn i en båt i en VM-fi­na­le, sam­men med sitt idol Are Strand­li, er han glad for at for­eld­re­ne pen­set ham inn på ro­ing.

– Jeg var den klum­se­te fot­ball­spil­le­ren, for­tel­ler 24-årin­gen fra Sarps­borg.

Moren og fa­ren skjøn­te at den idret­ten ikke var noe for ham, men vil­le hel­ler ikke at han skul­le be­gyn­ne på et tre­nings­sen­ter. De øns­ket at han skul­le be­gyn­ne med or­ga­ni­sert idrett.

Sarps­borg ro­klubb lå ikke så langt unna. Ung­gut­ten var vil­lig til å gå på tre­ning der.

– Jeg lik­te det med det sam­me, sier øst­fol­din­gen, som al­le kal­ler spor­ty etter det som skjed­de i Plov­div, den nest størs­te byen i Bul­ga­ria.

Ble skjel­ven av be­skje­den

For i VM var han selv sam­men med tre and­re i en lett­vekts­båt, en dob­belt­fi­rer. Etter kvar­tet­tens kon­kur­ran­se i B-fi­na­len fre­dag, fikk al­le fire be­skjed om at de skul­le «vas­ke ut». Det be­tyr å bru­ke tid på er­go­me­ter­syk­ke­len for å få bort syre i bena.

Grun­nen var at Brun fra Ber­gen hang­let. Han had­de mage­sjau og fe­ber.

Holm fikk et par ti­mer se­ne­re be­skjed om at han var re­ser­ve, men først på mor­gen­kvis­ten i går kom den en­de­li­ge mel­din­gen.

– Jeg ble litt skjel­ven da jeg for­sto at jeg skul­le ro en VM-fi­na­le, for­tel­ler han.

Fikk lite tid sam­men

Are Strand­li, som ald­ri har va­ert uten­for en fi­na­le med Brun etter OL i 2012, kun­ne ha sagt at han drop­pet lø­pet. Det gjor­de han ikke. 30-årin­gen fra Stavanger viss­te at han måt­te gjø­re det bes­te ut av det, og at Holm slett ikke var no­en ny­kom­mer.

– Han er en dyk­tig roer, en av fle­re som kom­mer bak, sier Strand­li om sin nye mak­ker i av­slut­nin­gen av det­te mes­ter­ska­pet.

Holm had­de lig­get vå­ken den sis­te ti­men før han skul­le opp klok­ken 05.55. Vek­ten va­rier­te fra 71,5 til 69 kg i ti­den før start.

– Jeg sto i du­sjen i 15 mi­nut­ter med et ube­ha­ge­lig varmt vann, for å få bort va­eske før inn­vei­ing, opp­ly­ser han. Til­sam­men kan ikke de to i far­kos­ten veie mer enn 70 kg i gjen­nom­snitt.

Lands­lags­tre­ner Jo­han Flo­din for­tal­te at hans hjer­te holdt på å bli knust da han skjøn­te at Brun ikke var til­gjen­ge­lig. Han vet hvor hardt Nor­ges bes­te lett­vek­te­re sat­ser. De har et VM-gull fra før, og etter OL-bron­sen i Rio er må­let OL i Tokyo. Eks­per­te­ne men­te at de var gull­fa­vo­rit­ter. «Det har skjedd un­de­re før», sa svens­ken da han bar åre­ne til bå­ten.

De­but som ikke var ven­tet

Jens Holm fikk man­ge lykk­ønsk­nin­ger på vei­en av ka­me­ra­te­ne sine. Han føl­te ikke noe press, men mer­ket ner­vø­si­te­ten kom­me. Den er­far­ne mak­ke­ren kom med hyg­ge­li­ge til­bake­mel­din­ger.

Da start­skud­det gikk, had­de Kris­tof­fer Brun tatt seg til tri­bu­nen. Han klar­te ikke å va­ere in­ne len­ger. Han måt­te ba­re se på.

Den nors­ke duo­en gikk hardt ut og lå på sølv­plass halv­veis. Un­der­veis kom det no­en trig­ger­ord, som Strand­li kal­ler det. «Kjør!» var én av dem. Beg­ge gjor­de ak­ku­rat det på sis­te halv­del av lø­pet, men Holm mer­ket at kref­te­ne be­gyn­te å ta slutt. Kon­kur­ren­te­ne gi­ret opp. I mål var det Ir­land, Ita­lia og Bel­gia som tok de tre plas­se­ne på pal­len.

Var­me om­fav­nel­ser fra støtte­ap­pa­ra­tet, klem­mer og gode ord hag­let over det ny­kom­po­ner­te la­get. Holm inn­frid­de. Det gikk bed­re enn for­ven­tet, syn­tes han også selv.

– Det­te ga mer­smak, sier han i tel­tet etter­på. Kris­tof­fer Brun duk­ket litt se­ne­re opp mel­lom traer­ne. Han var blek om neb­bet, men måt­te ba­re bort til res­ten av gjen­gen for å si hvor im­po­nert han var. Ber­gen­se­ren holdt seg på arm­leng­des av­stand. In­gen fle­re skul­le bli smit­tet. I dag skal to roere ut i fi­na­le: Kjetil Borch og Bir­git Skar­stein. De har mye ugjort.

FOTO: MET­TE BUG­GE

Dei­lig å va­ere fer­dig med fi­na­len. Jens Holm la­er­te utro­lig mye og gle­der seg til fort­set­tel­sen.

Jour­na­list FOTO: BALINT CZUCZ

Un­der­veis i fi­na­len. Are Strand­li (t.v.) og Jens Holm fikk mer­ke det på slut­ten av 2000 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.