An­gri­per Euro­pas po­pu­lis­me

– Vi kun­ne tatt imot én mil­lion flykt­nin­ger i året frem til 2050, mens det blir be­skre­vet som at vi går til grun­ne hvis vi tar imot en brøk­del, sier for­fat­ter Car­s­ten Jen­sen.

Aftenposten - - Kultur, Meninger & Osloby - KA­JA KORSVOLD

– Vi har in­gen plikt til å snak­ke eks­tre­mis­te­ne etter mun­nen, sier for­fat­te­ren.

I no­en av Nor­dens størs­te avi­ser ad­var­te for­fat­ter Car­s­ten Jen­sen svens­ke­ne før val­get: Ikke le­gi­ti­mer frem­med­fiendt­lig­he­ten. Det har vi gjort i Dan­mark, og det fø­rer til en po­la­ri­se­ring av sam­fun­net.

Ikke uven­tet vak­te ra­di­ka­le­rens flam­men­de kro­nikk re­ak­sjo­ner. Ikke så mye i Sve­ri­ge som i hans hjem­land Dan­mark: «De­mo­ni­se­ring av Dan­mark» og «et me­get skjevt bil­de av sann­he­ten», var no­en av re­ak­sjo­ne­ne langt inn i det so­sial­de­mo­kra­tis­ke par­ti­et.

– Til tross for hys­te­ris­ke for­ut­set­nin­ger ble Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kun det tred­je størs­te par­ti­et. Hvor­for er det eks­tre­mis­te­ne som skal dik­te­re oss vår dags­or­den? Vi har in­gen de­mo­kra­tisk plikt til å snak­ke dem etter mun­nen, sier 66-årin­gen om valg­re­sul­ta­tet.

Kjel­ler­men­nes­ke­ne

I Jen­sens nye bok, Kjel­ler­men­nes­ker, går han løs på nett­opp de po­pu­lis­tis­ke strøm­nin­ge­ne i Euro­pa og Nor­den. Han me­ner at fi­nans­kri­sen i 2008 og flykt­ning­kri­sen i 2015 har for­and­ret det po­li­tis­ke kli­ma­et i Euro­pa, og at par­ti­ene på ytre høy­re fløy har fått gjen­nom­slag for na­sjo­na­lis­me og frem­med­frykt.

Dansk Folke­par­ti, Dan­marks størs­te bor­ger­li­ge par­ti, de­mo­ni­se­rer kon­stant mus­li­mer som en trus­sel mot de­mo­kra­ti­et. Flykt­ning­kri­sen i 2015 skap­te det sto­re tids­skil­let, hev­der Jen­sen.

– Flykt­ning­kri­sen ble enda mer dra­ma­tisk for oss enn for dere i Nor­ge. Plut­se­lig gikk flykt­nin­ge­ne på de dans­ke mo­tor­vei­ene. Det før­te til en po­la­ri­se­ring. No­en stil­te seg opp og spyt­tet på dem, mens no­en ilte dem i møte.

Fremmed­fiendt­li­ge po­li­ti­ke­re frem­stil­ler flykt­nin­ge­ne som en trus­sel mot vel­ferds­sta­ten. Jen­sen hev­der tal­le­ne vi­ser noe an­net.

– I lø­pet av flykt­ningsom­mer­en 2015 kom en mil­lion men­nes­ker, og Euro­pas be­folk­ning økte med 0,2 pro­sent. På sam­me tid snak­ker eks­per­te­ne om be­folk­nings­un­der­skudd og man­gel på ar­beids­kraft. Det er reg­net ut at vi i 2050 kom­mer til å mang­le 56 mil­lio­ner men­nes­ker. Vi kun­ne alt­så

tatt imot én mil­lion flykt­nin­ger i året frem til 2050, mens det blir be­skre­vet som at vi går til grun­ne hvis vi tar imot en brøk­del.

– Hvis jeg som po­li­ti­ker sa det­te, vil­le det va­ere et selv­mord.

Kri­ti­ker­ne er sva­ert delt

Jen­sen var krigs­kor­re­spon­dent og kri­ti­ker i den dans­ke avi­sen Po­li­ti­ken på 80-tal­let, før han fikk sitt gjen­nom­brudd som for­fat­ter på 90-tal­let. Etter å ha ut­gitt kri­ti­ker­ros­te reise­skild­rin­ger og ro­ma­ner de sis­te 20 åre­ne, er han nå ute med en es­say­sam­ling. Det skal bli fire styk­ker til­sam­men, sier han.

Kri­tik­ke­ne som er kom­met av Kjel­ler­men­nes­ker, for­de­ler seg ty­de­lig langs det po­li­tis­ke spek­te­ret. Mens no­en hyl­ler bo­ken, får den hard med­fart av man­ge and­re.

Af­ten­pos­tens an­mel­der In­gunn Økland både ri­ser og ro­ser bo­ken: «Jen­sen in­sis­te­rer på vår plikt til å ta imot sto­re meng­der flykt­nin­ger, men hol­der seg på trygg dis­tan­se til hver­dags­li­ge di­lem­ma», skri­ver hun, men opp­sum­me­rer sam­ti­dig ver­ket slik:

«For­fat­te­ren blir pro­fet og mo­ra­list. Det er uten tvil pa­te­tisk. Mer­ke­lig nok er det også be­fri­en­de.»

– Ben­sin på po­pu­lis­mens bål

Den øken­de po­pu­lis­men i Euro­pa er også en re­ak­sjon på fi­nans­kri­sen i 2008, me­ner Jen­sen.

– Vel­ferds­sta­ten blør pen­ger til

ban­ke­ne som har spe­ku­lert i fi­nans­mar­ke­det. Så må vel­ferds­sta­ten spa­re pen­ger, og ned­sk­ja­e­rings­po­li­tik­ken er ben­sin på po­pu­lis­mens bål. Dansk Folke­par­ti har gjort den geni­stre­ken at det kom­bi­ne­rer mot­stand mot inn­vand­ring og den po­li­tis­ke eli­ten med et for­svar for vel­ferds­sta­ten.

– Du blir kri­ti­sert for å peke på al­le pro­ble­me­ne og ikke kom­me med løs­nin­ger. Har du noe for­slag, hva kun­ne gjø­res?

– Vel­ferds­sta­ten har gitt et fan­tas­tisk histo­risk bi­drag til ver­den. I min nes­te bok kom­mer jeg med for­slag til hvor­dan vi kan ut­vik­le den. Dens vik­tigs­te opp­ga­ve er å for­sin­ke klima­ut­vik­lin­gen. Den enes­te må­ten å få til det på er ved sam­ar­beid over lande­gren­se­ne. I ste­det for å snak­ke om na­sjo­na­lis­tis­ke be­grens­nin­ger, må vi få ting til å skje glo­balt.

Tror på de­mo­kra­tisk for­ny­el­se

– Ser du noe håp, noe po­si­tivt som skjer rundt i Euro­pa?

– Jeg sy­nes det skjer ting i Stor­bri­tan­nia. For ek­sem­pel stem­te man­ge unge på Labour-le­de­ren Jere­my Cor­byn un­der det sis­te val­get. Jeg sy­nes også det er en for­ny­el­se hos de­mo­kra­te­ne i USA når unge kvin­ne­li­ge po­li­ti­ke­re bru­ker or­det so­sia­lis­me.

Men det er et pro­blem at man ikke får over­ført den po­li­tis­ke ak­ti­vi­te­ten fra gras­rota til de sty­ren­de po­li­ti­ker­ne, me­ner Jen­sen.

– Hvis jeg skal va­ere op­ti­mis­tisk, og det vil jeg gjer­ne va­ere, tror jeg en de­mo­kra­tisk for­ny­el­se er på vei. Pro­ble­met er po­pu­lis­men, som er en bom på vei­en. Det er et pro­blem at hele den po­li­tis­ke midt­en, selv ar­bei­der­par­ti­ene, snak­ker po­pu­lis­te­ne etter mun­nen.

Blir hørt, men ikke av po­li­ti­ker­ne

– Hva tror du etter­ti­den vil ten­ke om oss?

– Jeg tror våre barne­barn blir me­get sin­te på oss, hvis de over­ho­det har over­skudd til det. De vil se på oss som uan­svar­li­ge, og de vil ikke for­stå at vi ikke tok ad­vars­le­ne på al­vor.

– Du har barn selv, så du bør vel kjen­ne på det?

– Ja, det er en del av min in­spi­ra­sjon. Jeg ble far sent, var nes­ten 44 og har i dag en dat­ter på 22. Det ut­går et etisk kall fra ens barn, en etisk for­plik­tel­se.

– Opp­le­ver du at dans­ke po­li­ti­ke­re hø­rer på deg?

– Jeg får ikke ge­hør hos dem. Men som for­fat­ter opp­le­ver jeg en de­mo­kra­tisk of­fent­lig­het rundt i Dan­mark når jeg blir in­vi­tert for å møte le­ser­ne. Jeg ser min bok som et ledd i en de­mo­kra­tisk sam­ta­le. Uan­sett om det er be­vis på stor­hets­van­vidd, tror jeg det er bruk for en som meg, sier Jen­sen.

Det er et pro­blem at hele den po­li­tis­ke midt­en, selv ar­bei­der­par­ti­ene, snak­ker po­pu­lis­te­ne etter mun­nen

q

Car­s­ten Jen­sen (66), dansk for­fat­ter

FOTO: KETIL BLOM HAUGSTULEN

– Jeg tror våre barne­barn blir me­get sin­te på oss, hvis de over­ho­det har over­skudd til det. De vil se på oss som uan­svar­li­ge, sier den dans­ke for­fat­te­ren Car­s­ten Jen­sen (66).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.