Vi øns­ker at det skal gå bra med by­ens res­tau­ran­ter

Aftenposten - - Kultur - Erik Gul­brand­sen Jour­na­list

En dår­lig an­mel­del­se kan få sto­re kon­se­kven­ser for vi­de­re drift. Det er en av grun­ne­ne til at Af­ten­pos­ten an­mel­der tre res­tau­ran­ter i uken.

Dag­lig le­der Ove Ja­kob­sen hos Le Ben­ja­min har helt rett. Mat­an­mel­de­ren til Af­ten­pos­ten har i en an­mel­del­se fra mai i år om­talt Le Ben­ja­min som et bras­se­ri iste­den­for en bis­tro. Det­te var en feil. Vår an­mel­der kjen­ner godt til for­skjel­len vår an­mel­der om­ta­ler Le Ben­ja­mins vin­kart som et «skryte­lek­si­kon» som in­gen fin­ner frem i.

Det er fint å pro­fi­le­re seg på vin, og Le Ben­ja­min fin­nes al­le­re­de i vår guide til ste­der med enormt vin­ut­valg. Af­ten­pos­tens an­mel­de­re me­ner li­ke­vel man bør gjø­re vin­me­ny­en mer for­bru­ker­venn­lig.

Fle­re spise­ste­der, der­iblant Eik, Fjord og Stat­hol­de­rens mat og vin­stue, til­byr vin­pak­ker i uli­ke pris­klas­ser. Ko­lo­nia­len på Bis­lett har en li­ten vin­lis­te med gode all­round­vi­ner. Øns­ker man en mer om­fat­ten­de meny, har de det også.

Le Ben­ja­min har man­ge fas­te ret­ter på me­ny­en, og da had­de det va­ert fint med vi­n­an­be­fa­lin­ger til de uli­ke ret­te­ne. Man­ge li­ker å vel­ge vin selv, men det inn­holds­rike vin­kar­tet vir­ker ofte skrem­men­de på gjes­te­ne. An­be­fa­lin­ger had­de kan­skje ført til at man had­de solgt mer vin i en tøff bran­sje.

Her har også dag­lig le­der hos Le Ben­ja­min et godt po­eng: En dår­lig an­mel­del­se kan få sto­re kon­se­kven­ser for vi­de­re drift. Det er en av grun­ne­ne til at Af­ten­pos­ten som enes­te avis i Nor­den an­mel­der hele tre res­tau­ran­ter i uken. Det­te gjør vi for at det ikke skal gå så lang tid før hvert en­kelt spise­sted blir an­meldt på nytt.

Man kan få nytt kon­sept, ny meny, nye dri­ve­re. Da blir det urett­fer­dig å an­mel­de spise­ste­der hvert sjet­te el­ler syv­en­de år.

Vi har også ofte fle­re enn to per­soner ute når vi an­mel­der. Det gjør vi for­di man da får smakt mer av me­ny­en. Er én ting litt dår­lig, er ikke det så ka­ta­stro­falt som det vil­le va­ert der­som det var det enes­te man spis­te.

Tes­ter fle­re gan­ger

Når vi gir dår­li­ge ka­rak­te­rer, har res­tau­ran­ten va­ert tes­tet fle­re gan­ger før en an­mel­del­se blir pub­li­sert. Slik fin­ner vi ut om ste­det til­fel­dig­vis had­de en dår­lig dag. Res­tau­ran­ter som får dår­lig ka­rak­ter, blir også an­meldt på nytt, ofte in­nen ett år, for å se om ting har bed­ret seg. Det ble for ek­sem­pel gjort på TGI Fri­day’s på Karl Jo­han i 2016.

Den ita­li­ens­ke res­tau­ran­ten Skur 33 fikk ka­rak­te­ren 6 hos oss da den åp­net i 2014. I etter­kant fikk vi til­bake­mel­din­ger på at res­tau­ran­ten med ti­den var blitt dår­li­ge­re. Etter et halvt år send­te vi der­for ut en ny an­mel­der for å sjek­ke om det var hold i til­bake­mel­din­ge­ne.

Våre tre fas­te res­tau­rant­an­mel­de­re har blant an­net bak­grunn fra ser­ve­ring, vin- og res­tau­rant­drift. Af­ten­pos­ten øns­ker at det skal gå bra med res­tau­ran­te­ne i byen. Der­for er vi gla­de når ak­tø­rer i bran­sjen på­pe­ker feil som er be­gått.

Erik Gul­brand­sen er res­tau­rant­an­svar­lig i Af­ten­pos­ten.

FOTO: SIGNE DONS

Le Ben­ja­min er en bis­tro, ikke et bras­se­ri, har dag­lig le­der Ove Ja­kob­sen på­pekt i et innlegg i Af­ten­pos­ten.

Res­tau­rant­an­svar­lig i Af­ten­pos­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.