Bi­stand – tid for pau­se i plan­leg­gin­gen

Aftenposten - - Meninger - Tom Eric Vraal­sen tidl. FN-am­bas­sa­dør og bi­stand­mi­nis­ter (Sp) i Syse­reg je­rin­gen Per Ø. Grim­stad tid­li­ge­re NORAD-di­rek­tør Erik Ran­heim Kol­botn, Oppe­gård

Kjell Ro­land og Paul Col­li­er tar i en kro­nikk i Af­ten­pos­ten og Bi­stands­ak­tu­elt 28. au­gust til orde for et ster­ke­re na­e­rings­livs­en­ga­sje­ment for fle­re ar­beids­plas­ser og øko­no­misk vekst i ut­vik­lings­lan­de­ne. Bud­ska­pet er vik­tig og be­ti­me­lig, men kro­nik­ken skjem­mes av fle­re ned­ri­ge ut­fall mot bi­stands­in­du­stri­en og bi­stands­ar­bei­der­ne.

Ut­vik­ling i fat­ti­ge land kre­ver sunn øko­no­misk vekst, kom­bi­nert med ut­vik­ling av so­sia­le sys­te­mer, ut­dan­ning og helse. Ikke minst kre­ver det en an­svar­lig po­li­tisk le­del­se. Kun øko­no­misk vekst le­det av kom­mer­si­el­le ak­tø­rer er ofte ikke til bes­te for lo­kal­øko­no­mi­en.

Vi har tid­li­ge­re fore­slått at re­gje­rin­gen bur­de ut­nev­ne et ut­valg med LO, NHO, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner samt NORAD for å frem­me for­slag til Stor­tin­get for bru­ken av nors­ke bi­stands­mid­ler. Et slikt ut­valg vil åpne vei­en for et ster­ke­re na­e­rings­livs­en­ga­sje­ment in­nen­for en hel­het­lig sam­funns­ori­en­tert ut­vik­lings­po­li­tikk. En iverk­set­tel­se av ut­vik­lings­mi­nis­ter Ni­ko­lai Astrups (H) pla­ner vil føre til at NORAD blir et regn­skaps­kon­tor med en­kel­te for­valt­nings­opp­ga­ver, og all sub­stans går til UD. En­kel­te opp­ga­ver over­la­tes til multi­la­te­ra­le or­ga­ni­sa­sjo­ner (FN). Fag­om­rå­det og mil­jø i Nor­ge svek­kes.

Vi tren­ger et bredt kunn­skapsog er­fa­rings­ba­sert mil­jø på ut­vik­lings­po­li­tikk mot de lan­de­ne vi sam­ar­bei­der med. Vik­tig også for norsk na­e­rings­liv og for ut­vik­ling av vårt eget samfunn i en ver­den i ut­vik­ling og folke­for­flyt­nin­ger. Jeg var så dum at jeg les­te In­gunn Øklands an­mel­del­se av Jon Miche­lets sis­te ro­man. An­mel­del­sen gir alt­for mye av bo­ken og sa­er­lig slut­ten. Min far var krigs­sei­ler un­der hele kri­gen, og jeg har selv seilt i han­dels­flå­ten. Økland snak­ker om ko­misk slang. Det fi­nes­te med Miche­lets bø­ker er at han fan­ger atmos­fa­eren om bord på bå­te­ne og hva sjø­fol­ke­ne føl­te og tenk­te.

Man be­hø­ver ikke Ham­sun­språk for å for­tel­le det­te. Jeg har lest alt av Ham­sun, men har knapt lest no­en for­fat­ter som vet mer om det han snak­ker om enn Miche­let i sin krigs­sei­ler­his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.