Nye KrF­med­lem­mer kan av­gjø­re par­ti­ets vei­valg

Aftenposten - - Forside - KJE­TIL GILLESVIK Ber­gens Ti­den­de

Man­dag den­ne uken av­gjor­de tro­lig verve­kam­pan­jen de­le­gat­val­get i Sand­nes KrF.

Sam­me dag som Knut Arild Harei­de ga ut ny bok, den 24. sep­tem­ber, sat­te KrFs parti­or­ga­ni­sa­sjon i gang en stor verve­ak­sjon. Det star­tet for­sik­tig, men tok full­sten­dig av da han i sin tale for lands­sty­ret fire da­ger se­ne­re an­be­fal­te par­ti­et om å sam­ar­bei­de med Ar­bei­der­par­ti­et og Senterpartiet om en mu­lig re­gje­ring.

– Pr. nå har KrF fått 1748 med­lem­mer si­den vi star­tet verve­kam­pan­jen. 23 av dem meld­te seg inn før 28. sep­tem­ber, mens det tok av etter lands­styre­mø­tet, skri­ver KrFs in­for­ma­sjons­sjef Mona Høv­set i en e-post til Ber­gens Ti­den­de.

Av­gjor­de de­le­gat­val­get

Hun skri­ver at man­ge tror KrF har hy­ret noen eks­ternt til å gjen­nom­føre verve­kam­pan­jen.

– Vi tar det som kom­pli­ment, men det­te har vår le­der for or­ga­ni­sa­sjon og kam­pan­je, sam­men med dyk­ti­ge med­ar­bei­de­re på parti­kon­to­ret, gjen­nom­ført inn­imel­lom alt an­net, skri­ver hun.

Man­dag den­ne uken av­gjor­de tro­lig verve­kam­pan­jen de­le­gat­val­get i Sand­nes KrF.

– Det er klart at de nye med­lem­me­ne had­de stor inn­virk­ning, sier Sig­ne Jo­hanna Nij­kamp, kom­mune­styre­re­pre­sen­tant for KrF i Sand­nes.

Hun for­tel­ler at av de rundt 50 til­stede­va­eren­de var 15 nye. Alle had­de som mål å få valgt inn de­le­ga­ter som støt­ter Harei­des venstre­vrid­ning. Da av­stem­nin­gen var over, had­de de gjort rent bord.

Fryk­ter kupp

Langt fra alle er for­nøyd med at helt nye med­lem­mer nå kan av­gjø­re pro­ses­sen i KrF.

– Vi har sett det i and­re par­ti­er, at en lo­kalt er blitt over­kjørt av nye med­lem­mer. Det er ikke sånn vi øns­ker å dri­ve politikk. Det skal ikke bare hand­le om en sak, sier Sti­an La­vik, le­der i Al­ver KrF.

I Al­ver har de fått inn i ved­tek­te­ne et krav om be­talt kon­tin­gent og med­lem­skap i mi­ni­mum to må­ne­der for å kun­ne stem­me på det eks­tra­or­di­na­ere års­mø­tet nes­te tors­dag. Det er de om­trent ale­ne om i Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne.

Nok å ha be­talt kon­tin­gen­ten

BT har spurt samt­li­ge lo­kal­lags­le­de­re i nye Vest­land fyl­ke om hvil­ke krav de stil­ler til stemme­rett i det på­gå­en­de sam­ar­beids­spørs­må­let. Av 20 svar sier 18 at det er nok å ha be­talt kon­tin­gen­ten. Kvinn­he­rad og Al­ver er enes­te unn­tak. Der stil­les det krav om hen­holds­vis tre og to må­ne­ders med­lem­skap.

– Jeg tror det er klokt av oss å ha fått på plass et slikt re­gel­verk. Det­te for å unn­gå at en gjen­nom masse­inn­mel­ding kup­per pro­ses­sen. Jeg har hørt and­re si at det­te sys­te­met bur­de va­ert på plass i and­re lo­kal­lag også, sier La­vik.

Han er olde­barn til KrFs førs­te for­mann, Nils La­vik. Lo­kal­lags­le­de­ren er uenig med Harei­des stra­te­gi og vil at KrF skal gå inn i da­gens re­gje­ring.

Et­ter­ly­ser reg­ler

Tors­dag ble de to førs­te eks­tra­or­di­na­ere lo­kal­lags­mø­te­ne i nye Vest­land fyl­ke ar­ran­gert. Da møt­tes med­lem­me­ne i hen­holds­vis Gau­lar og Fitjar KrF for å vel­ge de­le­ga­ter til det eks­tra­or­di­na­ere fyl­kes­års­møte den 27. ok­to­ber.

Fitjar KrF valg­te to de­le­ga­ter til fyl­kes­års­mø­tet. Beg­ge for­tel­ler BT at de i ut­gangs­punk­tet støt­ter parti­le­der Knut Arild Ha-

rei­des ini­tia­tiv om å for­hand­le med Ap og Sp om re­gje­ring.

Et av de sto­re spen­nings­mo­men­te­ne nå er hvor stor på­virk­ning de nye med­lem­me­ne vil få.

– Det er gøy med man­ge nye med­lem­mer, men jeg syns det bur­de va­ert noen reg­ler for hvor len­ge man må ha va­ert med­lem for å ha stemme­rett på års­mø­te­ne, sier Jo­nas An­der­sen Say­ed, fyl­kes­le­der i Ro­ga­land KrFU.

Har rea­gert

Han er blant dem i Ro­ga­land som har rea­gert på det som skjed­de i Sand­nes. Say­ed pe­ker på at man i de fles­te lo­kal­la­ge­ne i KrF i dag må ha va­ert med­lem i par­ti­et i tre må­ne­der for å del­ta på no­mi­na­sjons­pro­ses­sen, mens man i den­ne sa­ken – av man­ge be­teg­nes som en av de vik­tigs­te i par­ti­ets his­to­rie – bare er en be­talt kon­tin­gent unna fra å stem­me.

FOTO: OLE MAR­TIN WOLD, NTB SCANPIX

KrFs le­der­duo Knut Arild Harei­de og Olaug Bolle­stad trakk fullt hus da de ons­dag møt­te lo­kal­po­li­ti­ke­re, fyl­kes­po­li­ti­ke­re, sen­tral­styre­med­lem­mer, parti­med­lem­mer og støtte­spil­le­re på Kris­ten vi­dere­gå­en­de sko­le Trøn­de­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.