USA vil ikke va­ere ver­dens­po­li­ti – det kan dik­ta­to­rer ut­nyt­te

Auto­ri­ta­ere re­gi­mer får det sta­dig enk­le­re med å ryd­de sine kri­ti­ke­re av vei­en.

Aftenposten - - Forside - Tor Ar­ne An­dre­as­sen Istan­bul tor.ar­ne.an­dre­as­sen@af­ten­pos­ten.no

An­grep med nerve­gift, tor­tur og for­svin­nin­ger fra kon­su­la­ter:

I en ver­den med re­du­sert or­den og sam­ar­beid får auto­ri­ta­ere le­de­re stør­re spille­rom.

Jamal Khashog­gi for­svant un­der et be­søk i Saudi-Ara­bias kon­su­lat i Istan­bul.

Eks­agen­ten Sergej Skripal ble for­gif­tet med nerve­gift, men over­lev­de.

Sje­fen for det in­ter­na­sjo­na­le po­liti­sam­ar­bei­det In­ter­pol for­svant plut­se­lig, men to uker se­ne­re vis­te det seg at han var ar­res­tert av ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter.

Fel­les er at auto­ri­ta­ere re­gi­mer mis­ten­kes å stå bak, noe de be­nek­ter. Uan­sett har dik­ta­to­rer og auto­ri­ta­ere le­de­re all­tid øns­ket å stan­se mot­stan­de­re, selv de som flyk­ter til ut­lan­det. De sy­nes i til­ta­gen­de grad å ty til fengs­lin­ger, trus­ler og drap.

USA har len­ge kun­net set­te gren­ser for hva dik­ta­tu­rer og auto­ri­ta­ere re­gi­mer kan gjø­re. Men når USA ikke len­ger er så mye ster­ke­re enn alle and­re, og pre­si­dent Do­nald Trump vil «set­te Ame­ri­ka først», er ikke len­ger det­te så sik­kert.

Fan­get opp av mik­ro­fo­ner

Kid­nap­pin­ger og at­ten­ta­ter er kom­met på agen­da­en med for­svin­nin­gen til jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi. Han for­svant un­der et be­søk i Saudi-Ara­bias kon­su­lat i Istan­bul.

Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter har for­talt ame­ri­kans­ke tje­neste­menn at de har vi­deo og lyd­opp­tak som be­vi­ser at Jamal Khashog­gi ble drept, iføl­ge The Washing­ton Post.

– Lyd­opp­ta­ket fra inn­si­den av kon­su­la­tet beskriver hva som skjed­de med Jamal etter at han gikk inn. Man kan høre stem­men hans og stem­men til menn som snak­ker ara­bisk. Man kan høre hvor­dan han ble av­hørt, tor­tu­rert og drept, sier en av dem som skal ha kjenn­skap til opp­ta­ke­ne til The Washing­ton Post.

Saudi­ara­bis­ke myn­dig­he­ter be­nek­ter at Khashog­gi ble drept i kon­su­la­tet. De sier at han etter kort tid gikk ut av kon­su­la­tet for egen ma­skin.

Khashog­gi lev­de i ek­sil i USA og trod­de selv at hans kri­tis­ke ar­tik­ler om hjem­lan­det sat­te li­vet hans i fare.

Vil fort­satt sel­ge vå­pen til Saudi-Ara­bia

Selv om Khashog­gi har va­ert bo­satt i USA

og skri­ver for The Washing­ton Post, har Do­nald Trump for­søkt å av­feie for­svin­nin­gen som noe som har skjedd med en saudi­ara­bisk bor­ger i Tyr­kia. Pre­si­den­ten sier ame­ri­kansk vå­pen­salg til Saudi-Ara­bia må be­va­res.

– Auto­ri­ta­ere re­gi­mer har utvil­somt fått med seg at Trump vil at USA skal va­ere mer til­bake­truk­ket. Men det hand­ler også om at USA er helt re­elt svek­ket sam­men­lig­net med and­re na­sjo­ner.

– Mel­lom­sto­re og små mak­ter har der­for mye stør­re handle­rom, si­den de kan hen­te støt­te fra and­re ste­der, sier fors­ker Kris­ti­an Berg Harp­vi­ken ved Freds­forsk­nings­in­sti­tut­tet i Oslo, PRIO.

«Wel­come to the Jung­le»

– Vel­kom­men til sam­men­brud­det i den li­be­ra­le ver­dens­or­den som USA en­gang opp­rett­holdt, skri­ver den kon­ser­va­ti­ve his­to­ri­ke­ren Ro­bert Ka­gan fra Brook­ings i en dys­ter kom­men­tar i Washing­ton Post un­der over­skrif­ten «Wel­come to the Jung­le».

Hans ar­gu­ment er at så len­ge det ikke er noen med til­strek­ke­lig makt som hol­der or­den, så er det jun­ge­lens lov som gjel­der.

Ka­gans bek­mør­ke for­var­sel er at vi bare har sett be­gyn­nel­sen.

– De som hev­der USA skal va­ere mer til­bake­hold­ne og ak­sep­te­re ver­den «som den er», har ikke skjønt hvor­dan ver­den egent­lig er, at de hit­til har levd i en bob­le skapt av USAs makt og li­be­ra­le ver­dens­or­den, me­ner han.

Ad­va­rer mot et ag­gres­sivt Kina

Blant dem som be­nyt­ter sjan­sen til å va­ere mer ag­gres­si­ve uten­for lan­dets gren­ser, er Kina, me­ner Måns Mo­lan­der, di­rek­tør for Hu­man Rights Watch i Sve­ri­ge og Dan­mark.

– De dri­ver med av­lyt­ting, over­vå­king, sen­sur og flykt­nings­pio­na­sje. Vi hø­rer om det in­nen­for aka­de­mia og i na­e­rings­li­vet, og de opp­le­ver at de får hol­de på uten å måt­te tåle sa­er­lig kri­tikk, sier Mo­lan­der.

Svensk bok­hand­ler kid­nap­pes i Thai­land

For­fat­te­ren og bok­hand­le­ren Gui Min­hai, som til tross for sitt ki­ne­sisk­klin­gen­de navn er svensk stats­bor­ger, for­svant i Thai­land i 2015 og hav­net i et ki­ne­sisk feng­sel.

I dag leg­ger et mek­ti­ge­re Kina den for­sik­ti­ge po­li­tik­ken fra Deng Xia­o­ping bak seg. Hva vil Kina bli der­som de i enda mind­re grad blir på­lagt be­grens­nin­ger? spør Ha­gan.

En bry­som bror ryd­des av vei­en

Eksemplene på an­slag mot folk som opp­fat­tes som re­gi­mets mot­stan­de­re, kan gjø­res mye len­ger.

I fe­bru­ar i fjor ble Kim Jong-nam, bro­ren til Nord-Koreas dik­ta­tor Kim Jong-un, drept med nerve­gif­ten VX på en fly­plass i Malay­sia. Nå hyl­ler Do­nald Trump Nord-Koreas le­der som en «yp­per­lig» kar.

Natt til nytt­års­af­ten i 2014 blir den tid­li­ge­re etter­ret­nings­sje­fen i Rwan­da, oberst Pat­rick Ka­re­geya, drept i et ho­tell­rom i Jo­hann­es­burg.

I mars 2016 blir den ita­li­ens­ke stu­den­ten Gi­ulio Re­geni fun­net i en grøft uten­for Kai­ro. Han er blitt ut­satt for fle­re da­ger med tor­tur og der­et­ter blitt drept. Mis­tan­ker er blitt ret­tet mot Egypts sik­ker­hets­ap­pa­rat, men et ita­li­ensk stor­kon­sern fort­set­ter pla­nen om å sat­se på et gass­felt uten­for kys­ten av Egypt.

Ti­talls tsje­tsje­ne­re er blitt drept i ek­sil, mens Iran har an­gre­pet irans­ke kur­de­re i ek­sil i Irak med ra­ket­ter.

De­mo­kra­tis­ke land som USA og Is­rael dre­per også fien­der uten­for lan­dets gren­ser. De sier de må be­skyt­te seg mot ter­ro­ris­me. Men de­res fly­an­grep og drone­krig bru­kes også til å rett­fer­dig­gjø­re volds­bruk fra auto­ri­ta­ere re­gi­mers side.

– Sav­ner et sterkt le­der­skap

– Vi sav­ner et sterkt le­der­skap in­ter­na­sjo­nalt for å opp­rett­hol­de re­spek­ten for men­neske­ret­tig­he­ter, sier Måns Mo­lan­der i Hu­man Rights Watch.

At USA trakk seg ut av FNs men­neske­ret­tig­hets­råd i juni, ser Mo­lan­der som en lo­gisk føl­ge av at lan­det vil ta mind­re an­svar for å ver­ne om men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Etter tur har Trump truk­ket USA ut av klima­av­ta­len, fle­re han­dels­av­ta­ler og atom­av­ta­len med Iran. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen for­sø­ker også å un­der­gra­ve den in­ter­na­sjo­na­le straffe­dom­sto­len ICC.

Mens Trump har va­ert til­bake­hol­den, så har Se­na­tet tatt ini­tia­tiv til en etter­forsk­ning som po­ten­si­elt kan ut­lø­se ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner mot Saudi-Ara­bia etter Khashog­gis for­svin­ning. Men Mo­lan­der sav­ner for­ut­sig­bar­het fra USA.

– Bud­ska­pet fra USA er blitt mye mind­re kon­se­kvent, me­ner han.

Vi sav­ner et sterkt le­der­skap in­ter­na­sjo­nalt for å opp­rett­hol­de re­spek­ten for men­neske­ret­tig­he­ter

Måns Mo­lan­der, Hu­man Rights Watch

FOTO: JACQUELYN MAR­TIN, AP/NTB SCANPIX

Den saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi for­svant 2. ok­to­ber. Un­der den­ne de­mon­stra­sjo­nen uten­for Saudi-Ara­bias am­bas­sa­de i USA men­te noen at Saudi-Ara­bias kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man, kjent som MBS, har ryd­det Khashog­gi av vei­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Jamal Khashog­gi ble sist sett da han gikk inn i hjem­lan­dets kon­su­lat i Istan­bul i Tyr­kia 2. ok­to­ber.

Saudi-Ara­bias kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man ble kri­ti­sert av jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi. Nå er Khashog­gi for­svun­net.

FOTO: PAOLO GIOVANNINI, AP/NTB SCANPIX

Kis­ten til stu­den­ten Gi­ulio Re­geni blir bå­ret til gra­ven i Italia. Han ble tor­tu­rert i fle­re da­ger før han ble drept i Egypt.

Meng Hong­wei var sjef for In­ter­pol i Kina i 14 år og ble valgt til pre­si­dent for In­ter­pol in­ter­na­sjo­nalt i 2016. Nå er han ar­res­tert i Kina, mis­tenkt for kor­rup­sjon og «egen­rå­dig­het».

Alek­sandr Lit­vi­nen­ko ble drept med po­lo­ni­um. Rus­ser­ne som ble ut­pekt som gjer­nings­men­ne­ne, er ikke blitt straf­fet. Her er bo­ken Lit­vi­nen­kos enke ga ut året etter dra­pet.

Kim Jong-nam var den eld­re bro­ren til NordKoreas dik­ta­tor Kim Jong-un. Han had­de levd man­ge år i ek­sil da han ble lik­vi­dert av lille­bro­rens agen­ter i fe­bru­ar i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.