His­to­ri­en bak romsk mot­vil­je

Sigøy­ner­kon­to­ret ble stemp­let som «år­hund­rets rau­ses­te so­sial­kon­tor». I lø­pet av 17 år fikk de kun én per­son ut i ar­beid.

Aftenposten - - Forside - TEKST: THO­MAS OL­SEN tho­mas.ol­sen@af­ten­pos­ten.no TESKT: OLGA STOKKE olga.stokke@af­ten­pos­ten.no

Nors­ke ro­mer er blitt for­søkt ja­get, for­nors­ket og saer­be­hand­let. Men nors­ke myn­dig­he­ter har ald­ri klart å tvin­ge den­ne mi­no­ri­te­ten til skole­ben­ken. Før nå?

Se, det der er min mor, sier Sa­fira Josef (33) og pe­ker på et over 60 år gam­melt presse­bil­de. Det vi­ser dra­ma­et som ut­spant seg i en rom-leir i Oslo da barne­ver­net hen­tet seks barn fra fa­mi­li­en Josef.

Sa­fi­ras mor­far Franz Josef var en av få nors­ke ro­mer som over­lev­de na­zis­te­nes kon­sen­tra­sjons­lei­rer. Etter an­nen ver­dens­krig kom han til­ba­ke til Nor­ge med fa­mi­li­en sin.

De­res førs­te møte med nors­ke myn­dig­he­ter ble trau­ma­tisk. Lil­le jul­af­ten 1955 kom Oslo Barne­verns­nemnd og po­li­ti­et. De tok med seg seks barn fra Josef-fa­mi­li­ens telt­leir på Nord­re Åsen.

Drøyt 20 år etter skrev Franz Josef i et inn­legg i Af­ten­pos­ten hvor­dan han had­de opp­levd dra­ma­et:

«Da jeg for­sto hva som skul­le skje, mis­tet jeg for en stund be­sin­nel­sen, det må inn­røm­mes. Min mor satt med en stor kniv for å skja­ere opp mid­dags­ma­ten. Den­ne kni­ven grep jeg – og det er ikke uten­ke­lig at jeg vil­le ha brukt den hvis ikke min far had­de vris­tet den fra meg.

Jeg er et fre­de­lig men­nes­ke og er i dag selv­føl­ge­lig glad for at min far fikk for­hind­ret meg i å gjø­re noe galt. Men en far mak­ter ikke å sit­te stil­le og bare se på at frem­me­de men­nes­ker drar av går­de med bar­na hans.»

«Både Ma­ria og jeg har sit­tet i tys­ke kon­sen­tra­sjons­lei­rer. Vi vet noe om hva men­nes­ker kan gjø­re mot hver­and­re. Det­te pre­get også kan­skje vår re­ak­sjon.»

Presse­bil­det som barne­bar­net Sa­fira Josef pe­ker på, vi­ser barne­verns­an­sat­te som frak­ter det førs­te av seks barn skri­ken­de vekk, mens po­liti­be­tjen­ter hol­der igjen beste­mo­ren med makt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.