USAs sen­tral­bank er hver­ken sprø, lat­ter­lig el­ler gal

Aftenposten - - Kommentarer -

DEN AME­RI­KANS­KE SEN­TRAL­BAN­KEN (Fed) har al­le­re­de jek­ket opp sty­rings­ren­ten tre gan­ger i år og vars­let at man­ge nye rente­hopp er i em­ning.

Rente­he­vin­ge­ne er et sunn­hets­tegn. De kom­mer som føl­ge av den ster­ke veks­ten i ame­ri­kansk øko­no­mi. Fed vil hind­re at pris­veks­ten lø­per løpsk, at øko­no­mi­en over­opp­he­tes, og at det byg­ger seg opp nye bob­ler.

USAs pre­si­dent, Do­nald Trump, er imid­ler­tid ikke for­nøyd. I lø­pet av de sis­te da­ge­ne har han om­talt sen­tral­ban­kens politikk som «ute av kon­troll», «vill», «sprø», «lat­ter­lig» og «gal». Pre­si­den­ten gir de ras­ke rente­he­vin­ge­ne skyl­den for børs­fal­le­ne den­ne uken.

MYE ER PRO­BLE­MA­TISK med må­ten Trump om­ta­ler Fed på. For det førs­te har pre­si­den­ten selv bi­dratt til at rente­he­vin­ge­ne går så raskt. De sto­re gjelds­fi­nan­sier­te skatte­let­tel­se­ne som Trump og det re­pub­li­kans­ke par­ti­et ved­tok i fjor, ga øko­no­mi­en kraf­tig sti­mu­lans i en tid da pi­le­ne al­le­re­de pek­te rett opp. Om noe skal om­ta­les som «sprøtt», er det Trumps egen øko­no­mis­ke politikk.

For det and­re bi­drar Trump til å så tvil om sen­tral­ban­kens uav­hen­gig­het. Det fin­nes ek­semp­ler på at tid­li­ge­re pre­si­den­ter har ut­trykt skep­sis til Fed, men in­gen har gått til så har­de og gjen­tat­te an­grep som Trump, i alle fall ikke i ny­ere tid. Sna­re­re har den etab­ler­te hold­nin­gen va­ert at sen­tral­ban­kens penge­po­li­tikk er noe po­li­ti­ke­re ikke skal leg­ge seg opp i. Det er det gode grun­ner til. Sen­tral­ban­kens uav­hen­gig­het er vik­tig for å unn­gå at kort­sik­ti­ge po­li­tis­ke hen­syn, som å vin­ne et valg, går ut­over den øko­no­misk sta­bi­li­te­ten på lang sikt.

TRUMP har fore­lø­pig ikke fore­tatt seg noe mer enn å bru­ke kras­se ord om Fed. Det var pre­si­den­ten selv som ut­nevn­te den sit­ten­de sen­tral­bank­sje­fen, og Trump ut­tal­te ny­lig at han ikke plan­leg­ger å spar­ke ham. Iføl­ge re­gel­ver­ket skal pre­si­den­ten uan­sett ha en sva­ert god be­grun­nel­se for å byt­te ut en sen­tral­bank­sjef før åre­må­let lø­per ut. Fed har på sin side va­ert nøye med å un­der­stre­ke at de ikke lar seg på­vir­ke av Trump.

Ut­ta­lel­se­ne er li­ke­vel pro­ble­ma­tis­ke. Der­som sen­tral­ban­ken ikke gjen­nom­fø­rer en plan­lagt rente­øk­ning i de­sem­ber, kan det opp­stå tvil om det skjer på grunn av press fra Trump el­ler et ge­nuint end­ret syn på de øko­no­mis­ke ut­sik­te­ne.

Ut­ta­lel­se­ne bi­drar også til å po­li­ti­se­re sam­funns­in­sti­tu­sjo­ner som tid­li­ge­re i stor grad er blitt sett på som uav­hen­gi­ge. Trumps un­der­gra­ving av FBI er kan­skje det grel­les­te ek­sem­pe­let på det­te. Det kan ta lang tid å byg­ge opp igjen den til­li­ten som på kort tid er blitt re­vet ned.

DET ER SELV­FØL­GE­LIG VIK­TIG med de­batt rundt de be­slut­nin­ge­ne en sen­tral­bank tar, og det er helt le­gi­timt å mene at Fed he­ver ren­te­ne for­te­re enn det øko­no­mi­en tå­ler. Men le­den­de po­li­ti­ke­re bør hol­de sli­ke me­nin­ger for seg selv. Det må også Do­nald Trump kla­re.

Om noe skal om­ta­les som «sprøtt», er det Do­nald Trumps egen øko­no­mis­ke politikk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.