Ny dom­mer sei­ler opp som he­tes­te kamp­sak i en rek­ke valg­thril­le­re

Den bit­re stri­den om dom­mer Brett Ka­va­n­augh fort­set­ter, men nå som valg­kamp­sak i USA.

Aftenposten - - Nyheter - KJE­TIL HANSSEN

Brett Ka­va­n­augh rakk bare så vidt å bli ut­nevnt til ny dom­mer i USAs høy­este­rett før NARAL, en or­ga­ni­sa­sjon for selv­be­stemt abort, kom med sin er­k­la­e­ring: Vi satser åtte mil­lio­ner kro­ner på en kam­pan­je mot syv re­pub­li­ka­ne­re.

Had­de dis­se syv va­ert spe­si­elt frem­tre­den­de i kam­pen for å få god­kjent dom­me­ren? Nei, på in­gen måte. De er tvert imot alle kan­di­da­ter til Re­pre­sen­tan­te­nes hus, som ikke har noen rol­le i god­kjen­nel­sen av dom­me­re. Der­imot stil­ler de syv po­li­ti­ker­ne opp i ur­ba­ne valg­kret­ser der man­ge mis­li­ker ut­nev­nel­sen av Ka­va­n­augh og hvor de­mo­kra­te­ne har en sjan­se til å stje­le man­da­tet.

Og NARAL var ikke ale­ne. I da­ge­ne etter ut­nev­nel­sen flom­met net­tet over av re­klame­fil­mer. En ana­lyse avi­sen USA To­day har gjort, vi­ser at det i ho­ved­sak var his­si­ge de­mo­kra­tis­ke grup­per som pep­ret vel­ger­ne med an­greps­an­non­ser.

– Folk er ra­sen­de, og de kom­mer ikke til å glem­me det­te, sier Liz Jaff til avi­sen. Hun le­der den po­li­tis­ke ak­sjons­ko­mi­te­en Be a Hero som bruk­te over 650.000 kro­ner i da­ge­ne etter ut­nev­nel­sen.

Opp­start 2020

Den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen har al­le­re­de star­tet en ag­gres­siv kam­pan­je for å vel­te den sen­trums­ori­en­ter­te re­pub­li­ka­ne­ren Susan Collins fra Mai­ne, som til slutt støt­tet Ka­va­n­augh. Hun står ikke på valg før om to år, men Be a Hero ber nå folk om 20,20 dol­lar til en fore­lø­pig ukjent frem­ti­dig mot­kan­di­dat i 2020.

Både de­mo­kra­ter og re­pub­li­ka­ne­re har of­fent­lig gikk ut­trykk for at den hef­ti­ge dom­mer­stri­den styr­ker nett­opp de­res sjan­ser foran høs­tens valg. En me­nings­må­ling ut­ført for nett­ste­det Po­li­ti­co den­ne uken ble tol­ket som at ba­tal­jen har gav­net de­mo­kra­te­ne mest. 77 pro­sent av de­mo­kra­tis­ke vel­ge­re opp­ga at de nå var «sva­ert mo­ti­vert» til å møte opp og stem­me. Til­sva­ren­de tall for re­pub­li­ka­ner­ne, pre­si­dent Do­nald Trumps par­ti, var 68 pro­sent.

Al­le­re­de før ut­nev­nel­sen ran­ger­te ame­ri­kans­ke vel­ge­re Ka­va­n­augh som en vik­ti­ge­re po­li­tisk sak enn den om­strid­te Mex­i­com­u­ren.

His­sig fra top­pe­ne

Sen­tra­le po­li­ti­ke­re har fyrt opp den his­si­ge stem­nin­gen. Pre­si­dent Trump kal­te på et folke­møte i Mis­sis­sip­pi Ka­va­n­augh-mot­stan­de­re «onde men­nes­ker». Både han og en rek­ke re­pub­li­kans­ke top­per kal­ler ak­ti­vis­ter mot ut­nev­nel­sen for «en mobb» og frem­stil­ler Det de­mo­kra­tis­ke par­ti som et hjem for eks­tre­mis­ter.

Tid­li­ge­re pre­si­dent­kan­di­dat Hil­la­ry Clin­ton har på den and­re si­den over­for CNN an­ty­det man ikke tren­ger å opp­tre med folke­skikk over­for re­pub­li­ka­ner­ne.

Mye står på spill

Mel­lom­val­get 6. no­vem­ber reg­nes som uhy­re vik­tig. Nå har re­pub­li­ka­ner­ne fler­tall både i Se­na­tet og Re­pre­sen­tan­te­nes hus sam­ti­dig som de har kon­troll over Det hvi­te hus. De fles­te må­lin­ger ty­der på at de be­hol­der mak­ten i Se­na­tet, men ri­si­ke­rer å mis­te den i Re­pre­sen­tan­te­nes hus.

I så fall be­hol­der de sty­rin­gen over ut­nev­nel­ser til vik­ti­ge job­ber, som for ek­sem­pel dom­mer­em­be­ter, stats­rå­der og am­bas­sa­dø­rer. Der­imot blir det vri­ent for Trumps par­ti å få gjen­nom lov­end­rin­ger og be­vilg­nin­ger. Det er også Re­pre­sen­tan­te­nes hus som even­tu­elt kan ta ut en riks­retts­til­ta­le mot pre­si­den­ten.

– Et an­grep på Nord-Da­ko­ta

Mens de­mo­kra­tis­ke grup­per jak­ter på ut­sat­te se­ter i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, gjør re­pub­li­ka­ner­ne det sam­me i Se­na­tet. De satser hardt på å vel­te de­mo­kra­tis­ke se­na­to­rer som stem­te mot ut­nev­nel­sen av Ka­va­n­augh, og som er inn­valgt fra del­sta­ter Trump vant. Det­te gjel­der sa­er­lig Hei­di Heit­kamp, de­mo­kra­tisk se­na­tor fra Nord-Da­ko­ta, en del­stat Trump vant med hele 36 pro­sent­po­eng.

Før dom­mer­ut­nev­nel­sen lå hun 10–12 pro­sent­po­eng bak på et par må­lin­ger.

Ke­vin Cra­mer, hen­nes ut­ford­rer, bru­ker nå en­hver an­led­ning til å stemp­le hen­nes nei til Ka­va­n­augh som et an­grep på Nord-Da­ko­ta. På so­sia­le medi­er bru­ker han også re­klame­fil­mer om det­te for å sam­le inn pen­ger til kam­pan­jen sin.

I til­legg til å bli kvitt Heit­kamp satser re­pub­li­ka­ner­ne sa­er­lig tungt på å vel­te de de­mo­kra­tis­ke se­na­to­re­ne Clai­re McCa­skill i Missou­ri, Joe Don­nel­ly i In­dia­na og Jon Tes­ter i Mon­ta­na. I dis­se van­lig­vis kon­ser­va­ti­ve del­sta­te­ne an­tas vel­ger­ne å va­ere på lin­je med dom­mer Ka­va­n­augh, som er mot­stan­der av selv­be­stemt abort og sterk til­hen­ger av ret­ten til å eie vå­pen.

FOTO: JONATHAN ERNST, REUTERS/NTB SCANPIX

Mens dom­mer Brett Ka­va­n­augh ble tatt i ed in­ne i høy­este­retts­byg­nin­gen 6. ok­to­ber, stor­met den­ne de­mon­stran­ten opp trap­pen på ut­si­den og sat­te seg til ret­te i fan­get på rett­fer­dig­he­tens gud­in­ne.

FOTO: FRA REKLAMEFILM FRA NARAL

Slik frem­stil­les dom­mer Brett Ka­va­n­augh i re­klame­fil­mer ret­tet mot re­pub­li­kans­ke po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.