Høy­re vil fjer­ne ei­en­doms­skatt på bo­lig i Oslo i lø­pet av fire år

Aftenposten - - Nyheter - THO­MAS SPENCE

– Ei­en­doms­skat­ten er en uso­si­al og urett­fer­dig skatt som ram­mer uav­hen­gig av be­ta­lings­evne, sier fi­nans­po­li­tisk tals­mann Ja­mes Sto­ve Lorent­zen.

Sva­ret fra Ap er ty­de­lig:

– Det be­tyr over 500 mil­lio­ner kro­ner hvert enes­te år i mind­re pen­ger til vel­ferds­opp­ga­ver som eld­re, barne­ha­ger og sko­le. De pen­ge­ne må tas fra et sted. Jeg ser frem til å se hvor Høy­re vil kut­te det­te hvert år frem­over, sier Oslo Aps fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Fro­de Ja­cob­sen.

Leg­ger frem al­ter­na­tivt bud­sjett

Man­dag pre­sen­te­rer Sto­ve Lorent­zen, le­der i Oslo Høy­res pro­gram­ko­mi­té, for­sla­get til valg­pro­gram for pe­rio­den 2020–2024.

Her vil sko­le, mil­jø og by­ut­vik­ling og om­sorg va­ere ho­ved­sa­ker. Men ei­en­doms­skat­ten vil også bli ett hett tema.

Det kon­kre­te pro­gram­for­sla­get ly­der slik:

«Av­vik­le ei­en­doms­skat­ten så raskt som mu­lig. For bo­li­ger skal det­te skje i lø­pet av nes­te by­styre­pe­rio­de».

– Vårt mål er også å fjer­ne na­e­rings­kat­ten. Men vi vil først prio­ri­te­re bo­lig­skat­ten, og den skal se­nest va­ere borte i lø­pet av pe­rio­den, sier Sto­ve Lorent­zen.

– Vi er nødt til å va­ere an­svar­li­ge

I Oslo Høy­re har de­bat­ten gått mel­lom en fløy som øns­ker å fjer­ne skat­ten med én gang, og fler­tal­let som åp­ner for å gjø­re det i lø­pet av pe­rio­den.

I det al­ter­na­ti­ve bud­sjet­tet for 2019 fjer­ner de hele ei­en­doms­skat­ten på bo­lig, og Sto­ve Lorent­zen sier det med da­gens si­tua­sjon går greit å kut­te alt på ett år.

Hvis ting end­res, kan det ta leng­re tid.

– Vi er nødt til å va­ere an­svar­li­ge. Vi for­ut­set­ter at de gode øko­no­mis­ke for­hol­de­ne fort­set­ter. Men hvis for ek­sem­pel skatte­inn­gan­gen svik­ter og ar­beids­le­dig­he­ten øker, må vi trap­pe ned over noen år.

Iføl­ge Sto­ve Lorent­zen skal Høy­re kut­te en halv mil­li­ard «uten å kut­te i tje­nes­te­ne».

– Da­gens by­råd har lagt opp til en kraf­tig ut­gifts­vekst. Vi vil re­du­se­re ut­gifts­veks­ten, men ikke kut­te i tje­nes­te­ne.

– Er det mu­lig å kut­te så mye uten at tje­neste­til­bu­det svek­kes?

– Vi kut­ter blant an­net mye i be­vilg­nin­gen på 118 mil­lio­ner kro­ner til å fei­re Oslo som miljø­ho­ved­stad i 2019. I til­legg fore­slår vi en rek­ke mind­re kutt, sier han.

De sier bed­re «prio­ri­te­rin­ger og ef­fek­ti­vi­se­rin­ger» skal få tal­let opp til mer enn en halv mil­li­ard.

Vil kut­te i fei­ring av Oslo

Ei­en­doms­skat­ten var en het sak i Oslo ved val­get i 2015. Oslo Ap gikk til valg på å inn­føre «mo­de­rat ei­en­doms­skatt» for å fi­nan­siere full barne­hage­dek­ning og et eldre­løft.

Fro­de Ja­cob­sen sy­nes det er in­ter­es­sant «at Høy­re ser ut til å vil­le be­hol­de ei­en­doms­skat­ten på na­e­ring».

– Det­te vi­ser at Høy­re nå er­kjen­ner at det var nød­ven­dig å gjen­inn­føre ei­en­doms­skatt i Oslo for å sik­re fi­nan­sie­ring av nød­ven­di­ge vel­ferds­løft. Mer enn to av tre kro­ner fra ei­en­doms­skatt kom­mer fra skatt på na­e­rings­ei­en­dom. Jeg tol­ker Høy­res pro­gram som en inn­røm­mel­se av at ei­en­doms­skatt på na­e­rings­ei­en­dom ikke har ført til mas­siv ut­flyt­ting av na­e­rings­dri­ven­de i Oslo, sier han.

– Blir det økt ei­en­doms­skatt med Oslo Ap i nes­te pe­rio­de?

– Det er opp til års­mø­tet i Oslo Ap å ved­ta pro­gram­met. Ut fra den dis­ku­sjon jeg har re­gist­rert, vil jeg tro at den mo­del­len og det ni­vå­et vi har på ei­en­doms­skat­ten i dag vil va­ere gans­kel likt det vi vil gå til valg på, sier Ja­cob­sen.

I 2018 tar Oslo kom­mu­ne inn 510 mil­lio­ner kro­ner i ei­en­doms­skatt på bo­lig, og 1, 1 mil­li­ar­der kro­ner i ei­en­doms­skatt på na­e­rings­ei­en­dom.

FOTO: TER­JE PE­DER­SEN, NTB SCANPIX

By­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen (t.v.) i Oslo gjen­inn­før­te ei­en­doms­skat­ten i 2016. Nå vil Oslo Høy­re fjer­ne skat­ten på bo­lig «så raskt som mu­lig», for­kla­rer Ja­mes Sto­ve Lorent­zen (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.