Pres­ses hardt om oppus­sin­gen av ba­det

Aftenposten - - Nyheter -

På den­ne må­ten kom Jen­sen skjevt ut fra hop­pet; han av alle vet at det svek­ker tro­ver­dig­he­ten når en sik­tet end­rer forklaring etter hvert som etter­forsk­nin­gen skri­der frem.

«Bo­lig­per­men»

Pa­ra­dok­salt nok var det ryd­dig­he­ten til Jen­sens da­va­eren­de sam­bo­er som før­te Spe­sial­en­he­ten vi­de­re i etter­forsk­nin­gen av om­sten­dig­he­te­ne rundt oppus­sin­gen av ba­det.

Hun før­te regn­skap over ar­bei­de­ne og for­lang­te kvit­te­rin­ger. Dis­se sam­let hun i det som un­der sa­ken er be­nevnt som «bo­lig­per­men». Per­men fant etter­fors­ker­ne un­der en ran­sa­king hjem­me hos hen­ne.

«Frank Ol­sen»

I per­men var det mye be­vis­mes­sig snad­der for etter­fors­ker­ne. Blant an­net en hånd­skre­vet fak­tu­ra på kro­ner 32.500 fra en viss «Frank Ol­sen».

Cap­pe­len har er­kjent at det var han som skrev fak­tu­ra­en, at han bare fant på nav­net, og at han gjor­de det­te for­di Jen­sen mas­te på bi­lag.

Etter­forsk­nin­gen støt­ter langt på vei Cap­pe­lens forklaring; hans fin­ger­av­trykk fin­nes på fak­tu­ra­en, og skrift­grans­ke­re har kon­klu­dert med at det er hasj­ba­ro­nens hånd­skrift.

Jen­sens forklaring: Jeg viss­te ikke hvem Ol­sen var. Trod­de det var en av hånd­lan­ger­ne til den dans­ke hånd­ver­ke­ren som ble hy­ret inn som ho­ved­en­tre­pre­nør. Til ori­en­te­ring; dans­ken var en be­kjent av Gjermund Cap­pe­len. En så­kalt pub-ka­me­rat.

Usunn re­la­sjon

Ak­tor Prest­hus kjø­rer på: – På det­te tids­punkt var du en sen­tral del av kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­sen i ho­ved­sta­den. Har du noen tan­ker om det og den­ne kon­tak­ten med en kil­de?

– Nei, jeg vil­le bare ha tak i kvit­te­rin­ger. Det var det jeg tenk­te på.

– Men vi­dere­før­te du ikke en usunn re­la­sjon til Cap­pe­len?

– Jo, jeg vur­der­te det fle­re gan­ger, blant an­net på grunn av rus­mis­bru­ket og hans små­pa­ra­no­i­de tenden­ser, sier Jen­sen.

Men han brøt ald­ri kon­tak­ten med Cap­pe­len.

De­res sis­te møte var i bi­len til Cap­pe­len uten­for Kiwi i Grøn­lands­lei­ret i Oslo 19. de­sem­ber 2013. Sam­me kveld stor­met po­li­ti­et bo­li­gen til Cap­pe­len i Bae­rum og tok ham med seg.

Ei­rik Jen­sen for­kla­rer seg om sitt for­hold til Gjermund Cap­pe­len. Anke­sa­ken skal vare i fem må­ne­der.

Jan Egil Prest­hus fra Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.