Eks­trem­va­e­ret ra­ser­te små­by i Flo­ri­da

Aftenposten - - Nyheter -

Kyst­sam­fun­net Mex­i­co Beach i Flo­ri­da lig­ner en krigs­sone etter at or­ka­nen ram­met den­ne uken.

Myn­dig­he­te­ne fryk­ter at de vil fin­ne fle­re om­kom­ne i rui­ne­ne.

Døds­tal­let etter eks­trem­va­e­ret ble i går opp­jus­tert til el­le­ve etter at det ble meldt om fem om­kom­ne i del­sta­ten Vir­gi­nia. Tid­li­ge­re er det meldt om fire døds­fall i Flo­ri­da, ett i Ge­or­gia og ett i North Caro­lina.

Eks­trem­va­e­ret har si­den ons­dag her­jet lo­kal­sam­funn i en rek­ke del­sta­ter. I går mor­ges had­de stor­men be­ve­get seg ut i åpent hav i At­lan­ter­ha­vet. Den er nå ned­gra­dert til en tro­pisk storm, men da uva­e­ret traff det lil­le lo­kal­sam­fun­net Mex­i­co Beach i Flo­ri­da ons­dag, var det som en ka­te­go­ri-4-or­kan, som in­ne­ba­erer en vind­styr­ke på nes­ten 70 me­ter pr. se­kund.

Ufat­te­li­ge øde­leg­gel­ser

Or­ka­nen, som er den kraf­tigs­te som har ram­met Flo­ri­da på over 100 år, la hele nabo­lag i grus. I går var ga­te­ne i Mex­i­co Beach fort­satt dek­ket av ned­blås­te tra­er og vrak­gods fra de man­ge hu­se­ne som ble smad­ret av den vold­som­me vin­den.

Flo­ri­das gu­ver­nør Rick Scott sier at øde­leg­gel­se­ne er ufat­te­li­ge, men at det vik­tigs­te nå er å hjel­pe de man­ge inn­byg­ger­ne som ikke fulg­te an­mod­nin­gen om å eva­ku­ere.

– Jeg er sva­ert be­kym­ret for de av våre inn­byg­ge­re som ikke eva­ku­er­te, og jeg hå­per bare at det ikke har gått man­ge liv tapt, sier Scott til TV-ka­na­len ABC.

Over 2000 sol­da­ter er sendt ut for å bi­stå i opp­ryd­dings­ar­bei­det i del­sta­ten, der 400.000 hus­stan­der er uten strøm. I til­legg er 20.000 ar­bei­de­re satt til å re­pa­re­re el­net­tet.

I Vir­gi­nia har uva­e­ret kut­tet strøm­men til 520.000 hus­stan­der. I til­legg er 1200 vei­er stengt og det er også meldt om fem an­tat­te tor­na­do­er. (NTB)

FOTO: DOUGLAS R. CLIFFORD, TAMPA BAY TIMES VIA AP/NTB SCANPIX

Red­nings­ar­bei­der­ne Pat­ri­cia Can­trell (t.v.) og Ana Kauf­mann un­der­sø­ker ska­de­ne etter or­ka­nen Michael ved Mex­i­co-stan­den i Flo­ri­da, USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.