Tol­ga-sa­ken

Aftenposten - - Nyheter -

VG har det sis­te året fulgt brød­re­ne Lars Pe­der (35), Ar­vid (32) og Mag­nus Holøy­en (25), som uten å vite det, har va­ert re­gist­rert som psy­kisk ut­vik­lings­hem­met. Avi­sen pub­li­ser­te re­por­ta­sjen om sa­ken lør­dag 6. ok­to­ber.

I 2012 og 2013 re­gist­re­rer Tol­ga kom­mu­ne brød­re­ne som psy­kisk ut­vik­lings­hem­met. Etter en ut­red­ning får den ene i 2014 dia­gno­sen mo­de­rat psy­kisk ut­vik­lings­hem­ning. I fe­bru­ar 2018 fast­slås det i en ut­red­ning at de to and­re brød­re­ne ikke er psy­kisk ut­vik­lings­hem­met.

I mars 2017 får alle brød­re­ne en ver­ge for øko­no­mis­ke og per­son­li­ge spørs­mål. Brød­re­ne kla­ger på ved­ta­ket ved hjelp av fa­mi­lie og ven­ner. Verge­må­le­ne opp­he­ves i hen­holds­vis fe­bru­ar, juni og ok­to­ber 2018.

7. ok­to­ber ber kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land

(H) fyl­kes­man­nen i Hed­mark om en rede­gjø­rel­se i sa­ken. Mae­land vur­de­rer å be om en uav­hen­gig grans­king sam­men med helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) og jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp). Ord­fø­rer Ragn­hild Aas­haug har vars­let at hun vil be om en in­tern gransk­ning, men den er ut­satt i på­ven­te av Mae­lands be­slut­ning.

Helse­til­sy­net skal på selv­sten­dig grunn­lag vurdere om de skal føl­ge opp sa­ken.

Fra 2013 til 2014 dob­let Tol­ga kom­mu­ne an­tal­let inn­byg­ge­re som var re­gist­rert med psy­kisk ut­vik­lings­hem­ning. Iføl­ge den tid­li­ge­re råd­man­nen var netto­ge­vins­ten for kom­mu­nen 1,5 mil­lio­ner kro­ner i året.

Tol­ga kom­mu­ne ble i en re­vi­sjons­rap­port i 2013/2014 bedt om å bed­re ru­ti­ne­ne for rap­por­te­ring av psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de.

Tors­dag 11. ok­to­ber til­bake­vi­ser råd­mann Siv S. Sjø­v­old at rap­por­te­rin­gen av an­tall psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de i kom­mu­nen har va­ert øko­no­misk mo­ti­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.