Mo­gao-grot­te­ne

Aftenposten - - Nyheter -

Også kjent som «hu­le­ne med tu­sen bud­dha­er».

Har stått på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te si­den 1987.

Byg­gin­gen av de 492 hu­le­ne på­gikk i rundt tu­sen år, fra 300til 1300-tal­let.

Inne­hol­der til­sam­men 45.000 kvad­rat­me­ter med mur­ma­le­ri­er og over 2000 mal­te skulp­tu­rer. Man­ge av hu­le­ne er blitt van­da­li­sert av uli­ke ban­ditt­grup­per og euro­pe­is­ke ar­keo­lo­ger opp gjen­nom ti­de­ne.

Både kuns­ten og do­ku­men­te­ne som er fun­net i grot­te­ne, for­tel­ler his­to­ri­er om ki­ne­sisk kul­tur og his­to­rie som ikke tid­li­ge­re var kjent.

Grot­te­ne lig­ger like uten­for Dun­huang, som var et av de vik­tigs­te knute­punk­te­ne på Silke­vei­en frem til 1300-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.