End­ret unge menns hold­ning

Aftenposten - - Nyheter -

En av tre unge menn opp­gir å ha blitt mer for­sik­tig med hva de sier og gjør som føl­ge av #metoo-kam­pan­jen, iføl­ge en ny un­der­sø­kel­se ut­ført av Sen­tio for Klasse­kam­pen.

Den vi­ser at den størs­te på­virk­nin­gen har skjedd hos yng­re menn. Nes­ten halv­par­ten av men­ne­ne i al­de­ren 23 til 35 år sva­rer at de har end­ret opp­fat­ning som føl­ge av kam­pan­jen. Det er også de yng­re men­ne­ne som opp­gir å ha end­ret opp­før­sel.

En tre­del av menn mel­lom 18 og 35 sva­rer at de er blitt mer for­sik­tig med hva de sier og gjør, mens en av åtte menn i al­de­ren 23 til 35 sier de er be­kym­ret for at hand­lin­ge­ne de­res blir mis­for­stått. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.