Eks­per­tens kjøre­reg­ler

Aftenposten - - Nyheter -

Skriv opp­da­te­rin­ger som tå­ler en for­side (og sje­fen).

Ikke skriv ne­ga­tivt om ar­beids­plas­sen el­ler ar­beids­gi­ver

Men: Ikke skryt for mye hel­ler Unn­gå skrive­feil so­mord­de­lings­feil og gro­ve gram­ma­tis­ke«blem­mer».

Tenk nøye gjen­nom hvor­dan pro­fil­bil­det og di­ne and­re bil­der pre­sen­te­rer deg.

Var det klokt å like el­ler dele «det der»?Du er like an­svar­lig som den ori­gi­na­le pos­ten når du li­ker el­ler de­ler and­res aere­kren­ken­de el­ler ju­ri­disk tvil­som­me ut­ta­lel­ser, bil­der el­ler inn­hold. Bli «venn» med dem du kjen­ner. Slå på sik­ker­hets­me­ka­nis­mer slik at kun de som er venn med deg kan se det du leg­ger ut.

Har du «tråk­ket i sa­la­ten» og du ang­rer i etter­kant, er det ald­ri for sent å snu. Ikke bare slett pos­ten, men inn­røm at du skrev el­ler yt­ret noe som du ang­rer på i etter­tid. så­fremt de fjer­ner in­for­ma­sjon fra Face­bo­ok-pro­fi­len om hvor de job­ber, men det går ikke.

Før du leg­ger ut ting på so­sia­le medi­er, bør du all­tid vur­de­re om det vil­le va­ere greit hvis sje­fen din

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.