Knut Ham­sun 1859–1952

Aftenposten - - Kultur -

Født Knut Pe­der­sen i Vågå/Lom.

Reg­nes som en av det 20. år­hund­rets mest inn­fly­tel­ses­rike for­fat­te­re, han skrev i mer enn 70 år. No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 1920 for ro­ma­nen Mar­kens grø­de.

Skrev mer enn 20 ro­ma­ner, en dikt­sam­ling, no­vel­ler, skue­spill, es­says og de­batt­ar­tik­ler. Gjen­nom­brudd med Sult i 1890, et pio­nér­ar­beid for den mo­der­ne ro­man. And­re kjen­te ro­ma­ner: Mys­te­ri­er, Pan, Be­no­ni, Ro­sa, Land­stry­ke­re, Au­gust og Rin­gen slut­tet. Ham­sun er kon­tro­ver­si­ell for­di han støt­tet den tys­ke in­va­sjo­nen av Nor­ge. Slapp til­ta­le etter kri­gen for­di en psy­kia­trisk er­k­la­e­ring fast­slo at han had­de va­rig svek­ke­de sjels­ev­ner.

Ble i 1948 dømt til å be­ta­le 325.000 kro­ner i er­stat­ning til sta­ten.

Døde 92 år gam­mel på Nør­holm ved Grim­stad, der han lig­ger be­gra­vet på sin egen ei­en­dom.

Kil­de: Sto­re Nors­ke Lek­si­kon og Wiki­pe­dia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.