Vil nek­te Trump å spil­le Pr­in­ce

Aftenposten - - Kultur -

Fa­mi­li­en til Pr­in­ce kre­ver at pre­si­dent Do­nald Trump slut­ter å spil­le hans musikk på valg­kamp­mø­ter.

Fa­mi­li­en til den av­døde pop­mu­si­ke­ren føl­ger der­med i spo­re­ne til en lang rek­ke and­re mu­si­ke­re som har lagt ned for­bud mot at de­res musikk blir spilt på Trump-ar­ran­ge­men­tet.

«Pr­in­ce-fa­mi­li­en har ald­ri gitt pre­si­dent Do­nald Trump el­ler Det hvi­te hus til­la­tel­se til å bru­ke Pr­in­ces san­ger og har bedt dem stan­se all bruk umid­del­bart», tvit­ret Pr­in­ces halv­bror Omarr Ba­ker fre­dag.

Pre­si­den­tens valg­kamp­or­ga­ni­sa­sjon har an­gi­ve­lig in­klu­dert «Purple Rain», en av de mest spil­te lå­te­ne til Pr­in­ce, på spille­lis­ten på valg­kamp­mø­ter, sist i Mis­sis­sip­pi den­ne uken. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.