85

Aftenposten - - Navn -

Be­drifts­øko­nom PER FRED­RIK LAND­MARK WOLFF Nesås­vei­en 11,

1475 Fin­stad­jor­det Per Fred­rik Land­mark Wolff er født og opp­vokst i Mo­sjø­en. Han gikk ut fra Ha­erens be­fals­sko­le i 1954, ble se­ne­re be­drifts­øko­no­misk kan­di­dat fra BI og ma­skin­in­ge­ni­ør fra Göte­borgs Tek­nis­ka Insti­tut i 1959. Han star­tet sin kar­rie­re sam­me år på Kongs­berg Vå­pen­fab­rikk. Ju­bi­lan­ten var dag­lig le­der av kjøle­fab­rik­ken på Stan­dard Te­le­fon og Ka­bel­fab­rikk, der­et­ter over­in­ge­ni­ør i STK For­bru­ker­ser­vice og i ITT Euro­pe i Brus­sel, di­vi­sjons­di­rek­tør i Nore­ma 1975-1980, adm. dir i Nor­lett og der­et­ter le­der for Electro­lux-kon­ser­nets ser­vice- og re­serve­dels­virk­som­het. Per Fred­rik Land­mark Wolff er char­ter­med­lem i Lions klubb Oslo/Gro­rud og iv­rig sports­fis­ker og je­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.