Sank­sjo­ner kan få en an­nen virk­ning enn øns­ket

Aftenposten - - Nyheter - Tor Ar­ne An­dre­as­sen Af­ten­pos­tens kor­re­spon­dent

Pris­sjokk ved ben­sin­pum­pe­ne og et mer ag­gres­sivt Iran. USAs pre­si­dent kan opp­nå det mot­sat­te av det han øns­ker med nye sank­sjo­ner.

Fra man­dag 5. no­vem­ber inn­fø­rer USA nye, tøf­fe sank­sjo­ner mot Iran. Den­ne gan­gen er det lan­dets vik­ti­ge olje­eks­port som skal ram­mes.

Do­nald Trump trod­de han skul­le få res­ten av ver­den til å føye seg etter at han i mai trakk USA fra atom­av­ta­len med Iran. Han har be­skre­vet av­ta­len som «ti­de­nes dår­ligs­te». Alle som har tenkt på å fort­set­te han­de­len med Iran, er blitt tru­et med straffe­re­ak­sjo­ner.

Men idet de ame­ri­kans­ke sank­sjo­ne­ne er i ferd med å tre i kraft, ad­va­res det om at Iran tro­lig kom­mer til å fort­set­te å sel­ge be­ty­de­lig meng­der med olje, og at Trump opp­når det mot­sat­te av det han øns­ker.

Tanke­smie: – Mot sin hen­sikt

Histo­ri­en har vist at sank­sjo­ner vir­ker mot sin hen­sikt, me­ner tenke­tan­ken In­ter­na­tio­nal Cri­sis Group.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har sett på om Irans øko­no­mi har hatt noe å si for hvil­ken uten­riks­po­li­tikk lan­det har fulgt.

Kon­klu­sjo­nen er at Iran har gjort det de har an­sett som sen­tralt for na­sjo­nal sik­ker­het uan­sett hvor­dan det har gått med øko­no­mi­en. Cri­sis Group me­ner sank­sjo­ne­ne vil gi stør­re inn­fly­tel­se til irans­ke hau­ker og gi dem en grunn til å slå fra seg, noe som kan gi yt­ter­li­ge­re spen­ning i re­gio­nen.

Fle­re nye krav til Iran

USA har frem­met nye, tøf­fe krav mot Iran.

Iran må igjen gi opp mu­lig­he­ten til å pro­du­se­re atom­vå­pen, noe de al­le­re­de gjor­de med atom­av­ta­len i 2015, men den­ne gan­gen for all­tid.

Slut­te å pro­du­se­re langt­rek­ken­de ra­ket­ter.

Trek­ke seg ut av Sy­ria.

Iran har imid­ler­tid tru­et med at de kan kom­me til å trek­ke seg fra atom­av­ta­len. Ri­si­ko­en kan der­med øke for at Iran fak­tisk trap­per opp for­be­re­del­se­ne til å pro­du­se­re et atom­vå­pen.

Det er hel­ler in­gen­ting som ty­der på at Iran vil gi opp ut­vik­lin­gen av langt­rek­ken­de ra­ket­ter el­ler at re­gi­met vil trek­ke støt­ten til mi­lit­ser som gir dem stor inn­fly­tel­se i Sy­ria.

Tre sto­re nek­ter å gi etter

USA har krevd at land som har kjøpt olje fra Iran, må kjø­pe den et an­net sted.

Men Iran kom­mer tro­lig til å opp­rett­hol­de en tredje­del av sin olje­eks­port.

Tre av de fem størs­te kun­de­ne til Iran–Ki­na, In­dia og Tyr­kia–har gitt be­skjed om at de ikke har noe an­net valg enn å fort­set­te å kjø­pe olje og gass fra Iran, mel­der Reu­ters. Lan­de­ne hev­der at det ikke fin­nes noe olje på mar­ke­det som kan er­stat­te ol­jen fra Iran.

Kan over­le­ve med re­du­sert salg

Iran vil tro­lig kla­re å sel­ge minst 1 mil­lion fat med olje og gass til Ki­na og and­re in­ter­na­sjo­na­le kjø­pe­re, tror irans­ke ana­ly­ti­ke­re og for­ret­nings­folk iføl­ge The Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Det­te er en ned­gang fra 2,8 mil­lio­ner fat pr. dag i in­ne­va­eren­de år, men høye olje­pri­ser gjør det mu­lig for re­gi­met å over­le­ve med en slik eks­port, skri­ver avi­sen.

–Sank­sjo­ne­ne vil få øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser, men de vil ikke på­vir­ke lan­dets po­li­tikk, sier Irans uten­riks­mi­nis­ter Ja­vad Za­rif i et in­ter­vju med CBS.

Pri­sen er føl­som for sank­sjo­ne­ne

Olje­pri­se­ne steg tid­li­ge­re i høst til en topp på 86 dol­lar fa­tet, nett­opp for­di man­ge fryk­tet at den irans­ke ol­jen skul­le for­svin­ne helt. Men fryk­ten har av­tatt noe sam­ti­dig som man har sett at det er gans­ke mye olje på mar­ke­det. Der­med har olje­pri­sen sun­ket til det nå­va­eren­de pris­ni­vå­et på 76 dol­lar.

Vil øke pres­set

Å slap­pe av på pres­set mot Iran, er ikke po­pu­la­ert i kon­ser­va­ti­ve kret­ser i USA. Selv inn­ad i ad­mi­ni­stra­sjo­nen er det strid om hvor hardt man skal kjø­re på med sank­sjo­ne­ne, iføl­ge Reu­ters.

På den ene si­den har man dem som vil ha et så strengt sank­sjons­re­gi­me som mu­lig. Her fin­ner vi blant and­re su­per­hau­ken John Bol­ton, Trumps na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd­gi­ver. Pre­si­den­ten pres­ses også av kon­ser­va­ti­ve se­na­to­rer som øns­ker mak­si­malt press mot Iran, mel­der AP.

På den and­re si­den er det tje­neste­menn i det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet som vil unn­gå de ska­de­li­ge ef­fek­te­ne av en for høy olje­pris både på USA og lan­dets al­li­er­te, mel­der Reu­ters.

Tysk­land, Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia, tre av lan­de­ne som frem­for­hand­let av­ta­len med Iran, har va­ert sva­ert lite for­nøyd med at Do­nald Trump vil­le tor­pe­de­re av­ta­len. Sam­men med res­ten av EU lan­ser­te de tid­li­ge­re i år en slags bytte­han­dels­me­ka­nis­me som skal gjø­re det mu­lig å fort­set­te å kjø­pe olje fra Iran uten å bli straf­fet av USA.

Men fore­lø­pig har EU hatt pro­ble­mer med å få et av med­lems­lan­de­ne til å va­ere vert for den­ne me­ka­nis­mens sek­re­ta­riat. Fryk­ten for å bli straf­fet av USA er for stor.

–Med­lems­lan­de­ne har ikke ak­ku­rat stått i kø, sier en di­plo­mat til Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Sank­sjo­ne­ne vil få øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser, men de vil ikke på­vir­ke lan­dets po­li­tikk Irans uten­riks­mi­nis­ter Ja­vad Za­rif i et in­ter­vju med CBS

FOTO: REU­TERS/AP/NTB SCANPIX

Do­nald Trump trakk USA ut av atom­av­ta­len som for­gjen­ge­ren Ba­rack Oba­ma var med på å inn­gå med Iran. Irans pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni har ad­vart ira­ne­re om at de må for­be­re­de seg på tøf­fe ti­der på grunn av ame­ri­ka­ner­nes sank­sjo­ner.

Istan­bul

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.