Tvil­lin­ga­bort

Aftenposten - - Nyheter -

I 2001 åp­net Helse­di­rek­to­ra­tet for så­kalt se­lek­tiv fos­ter­re­duk­sjon, dvs. at et tvil­ling­fos­ter kan abor­te­res ved al­vor­lig syk­dom.

Etter usik­ker­het ved fle­re syke­hus, fast­slo Lov­av­de­lin­gen i Jus­tis­de­par­te­men­tet i 2016 at også ett el­ler fle­re fris­ke fos­ter, kan abor­te­res frem til 12. svan­ger­skaps­uke. Etter det­te skal en abort­nemnd av­gjø­re. Av medi­sins­ke år­sa­ker blir abor­te­ne li­ke­vel nes­ten uten unn­tak ut­ført mel­lom uke 12 og 13.

Nor­ge er det eneste lan­det i Euro­pa som der­med har selv­be­stemt tvil­lin­ga­bort.

Si­den 2016 er det ut­ført 25 tvil­lin­g­a­bor­ter, tolv skyld­tes al­vor­lig syk­dom hos ett av fost­re­ne. Alle abor­te­ne blir ut­ført ved St. Olavs hos­pi­tal i Trond­heim.

KrF øns­ker å forby tvil­lin­ga­bort, og har lan­sert det­te som et vik­tig krav i de kom­men­de re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

tøy­er vi lo­ven, sier Blix Salve­sen.

– Alt­så en inn­skren­ket selv­be­stem­mel­se?

– Per­son­lig me­ner jeg det bare er en opp­ryd­ding. Men for Re­gje­rin­gen vil det kun­ne bli en vik­tig sym­bol­sak der man stram­mer inn lo­ven og gir fos­te­ret bed­re retts­vern.

– Det be­tyr at kvin­ner som vil ta tvil­lin­ga­bort må inn­om en nemnd. Det er jo nett­opp det man­ge ikke øns­ker?

– For det førs­te drei­er det seg om sva­ert få kvin­ner. For det and­re vil nemn­da høyst sann­syn­lig inn­vil­ge abort hvis mor me­ner livs­si­tua­sjo­nen blir vans­ke­lig hvis hun må føde to barn, slik lo­ven åp­ner for.

An­ner­le­des­lan­det

Blix Salve­sen me­ner også en slik end­ring vil fjer­ne Nor­ges stem­pel som «an­ner­le­des­land» i den­ne sa­ken. På St. Olav har de mot­tatt 26 hen­ven­del­ser om tvil­lin­ga­bort fra uten­lands­ke kvin­ner de sis­te to åre­ne. Det er alt­så dob­belt så man­ge som an­tal­let ut­før­te tvil­lin­g­a­bor­ter i Nor­ge.

– Me­ner du, i lik­het med KrF, at tvil­lin­ga­bort bør for­bys?

– Nei. Vi må åpne for tvil­lin­ga­bort for kvin­ner som kom­mer i en vans­ke­lig livs­si­tua­sjon.

Se kro­nikk side 36–37

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.