Skyld­te på egen feig­het

Aftenposten - - Sport - ERLEND NESJE Mjøn­da­len

– Vi ble for fei­ge, er­kjen­te kap­tein og mål­sco­rer Chris­ti­an Gau­seth uten­for gar­de­ro­be­om­rå­det i Mjøn­da­len.

Mjøn­da­len–Vi­king 2–4

«Sol, øl, smi­le til ka­me­ra. Loff, smør, chil­ler’n og slap­per av.»

Fra Vi­king-gar­de­ro­ben run­get som­mer­hi­ten til Gau­seth-kom­pis og tid­li­ge­re Mjøn­da­len-spil­ler Mads Han­sen.

Vi­king øde­la opp­rykk­s­fes­ten for Gau­seth og Mjøn­da­len. Og be­nyt­tet sam­ti­dig an­led­nin­gen til å «gni det inn» ved å spil­le Han­sens «Som­mer­krop­pen» vel­dig høyt i borte­gar­de­ro­ben.

Gau­seth, som sør­get for at Mjøn­da­len le­det 1–0 ved pau­se, smil­te tap­pert.

– Jeg må be­røm­me Vi­king, det var godt gjort å kom­me hit og slå oss. Men vi er vel­dig skuf­fet over egen pre­sta­sjon. Vi ble for fei­ge. Vi slo bort bal­len og gjem­te oss i for stor grad. Men det er en ny sjan­se til hel­gen, det nyt­ter ikke å gra­ve seg ned, fast­slo kap­tein Gau­seth.

Dra­ma i sis­te run­de

Med gårs­da­gens re­sul­ta­ter lig­ger det an til en for­ry­ken­de sis­te se­rie­run­de nes­te søn­dag klok­ken 13.

Vi­king le­der nå 1. di­vi­sjon med 58 po­eng og 22 pluss­mål. På hjemme­bane mø­ter de et Kongs­vin­ger­lag som har kva­lik å spil­le for i sis­te run­de.

Mjøn­da­len er num­mer to med 57 po­eng og 23 pluss­mål. På borte­bane mø­ter de et Florø-lag som har lite el­ler in­gen­ting å spil­le for.

Aale­sund, som slo Levan­ger 4–0 hjem­me, er num­mer tre med 56 po­eng og 26 pluss­mål. På borte­bane mø­ter de et Strøm­men-lag i me­get god høst­form.

To av dis­se tre er klar rett før klok­ken 15 nes­te søn­dag. Lag num­mer tre må ut i kva­lik mot lag un­der seg på ta­bel­len og even­tu­elt la­get som en­der tred­je sist i elite­se­ri­en.

– Det er langt fra klart. Vi har en vans­ke­lig kamp på søn­dag. Men nå har vi satt oss i en fan­tas­tisk si­tua­sjon. Det var nok ikke man­ge som had­de trodd vi skul­le va­ere i den­ne po­si­sjo­nen med én kamp igjen å spil­le da vi tap­te for Florø og Troms­da­len, sa Vi­king-tre­ner Bjar­ne Bernt­sen.

«Ut­da­tert di­no­saur»

Han ble kalt «ut­da­tert di­no­saur» av Chris­ti­an Gau­seth etter at Mjøn­da­len slo Vi­king 2–0 i Stav­an­ger tid­li­ge­re i se­son­gen. Gau­seth måt­te bite de or­de­ne seg i går. Han kal­te det «staf­fa­sje og show». At or­de­ne som falt i Stav­an­ger var en del av «un­der­hold­nings­bran­sjen».

Kap­tei­nen send­te Mjøn­da­len i le­del­sen etter syv mi­nut­ter. Hjemme­la­get var len­ge bed­re enn Vi­king. Men gjes­te­ne spil­te seg inn i kam­pen, og i en fem­mi­nut­ters­pe­rio­de i den and­re om­gan­gen snud­de de 0–1 til 2–1 etter flot­te mål av Tom­my Høi­land og Zy­mer By­tyqi.

Sist­nevn­tes mål had­de for­tjent fle­re til­skue­re enn de 3630 som had­de fun­net vei­en til Isach­sen sta­dion. By­tyqi haels­par­ket bal­len i vin­ke­len via stol­pen. Det var en kunst­sco­ring i Zla­tan-klas­sen.

Vi­king økte, Mjøn­da­len re­du­ser­te og Vi­king økte igjen i det som var en me­get un­der­hol­den­de opp­rykks­du­ell i Mjøn­da­len.

Der gjes­te­ne sik­ret seg ta­bell­topp før sis­te run­de.

Bjørn­da­len-hjelp hjalp ikke

Mjøn­da­len-tre­ner Ve­gard Han­sen er­kjen­te at hans lag ikke var gode nok mot et godt Vi­king-lag. Men han er glad for at eget lag har skjeb­nen i egne hen­der borte mot Florø i sis­te run­de.

– Vi har mu­lig­he­ten til å kla­re det. Nå får vi se. Vi får re­sti­tu­ere og for­be­re­de oss så godt som mu­lig. Vi mø­ter et lag som har ryk­ket ned, men det kan slå beg­ge vei­er. Vi har i hvert fall mu­lig­he­ten til å av­gjø­re selv, sa Han­sen.

Ski­skyt­ter­leng­den Ole Ei­nar Bjørn­da­len holdt pep­tal­ken i Mjøn­da­len-gar­de­ro­ben før kam­pen. Re­sul­ta­tet ble «bom låg».

BEG­GE FOTO: VE­GARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Chris­ti­an Gau­seth og Mjøn­da­len mis­bruk­te opp­rykk­s­mu­lig­he­ten på eget kunst­gress i går.

Zy­mer By­tyqi sco­ret et kunst­mål for Vi­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.