Sei­er for de­mo­kra­te­ne kan dyt­te bør­se­ne ut­for­bak­ke

Aftenposten - - Meninger - Eli­sa­beth Hol­vik sjef­øko­nom, Spare­bank1 Grup­pen

Mor­gen­da­gens valg i USA kan bli spen­nen­de også for ak­sje­mar­ke­det. Der­som re­pub­li­ka­ner­ne ta­per fler­tal­let i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, noe me­nings­må­lin­ger ty­der på, vil ikke Trump ha like lett for å få gjen­nom­ført sin po­li­tikk. De­mo­kra­te­ne kan for ek­sem­pel set­te et nytt gjelds­tak og re­ver­se­re mid­ler­ti­di­ge skatte­kutt. Usik­ker­het om vi­de­re po­li­tikk kan dyt­te bør­se­ne ut­for­bak­ke.

Sa­er­lig skatte­re­for­men har løf­tet op­ti­mis­men blant små og mel­lom­sto­re be­drif­ter i USA til re­kord­ni­vå­er. Ar­beids­le­dig­he­ten er lav og løn­nin­ge­ne på vei opp. Selv om sto­re multi­na­sjo­na­le sel­ska­per kla­ger over økt toll, så er man­ge mind­re be­drif­ter gla­de for at Trump set­ter fo­ten ned for det de opp­le­ver som urett­fer­dig kon­kur­ran­se med Ki­na.

I for­ri­ge uke gikk to høyt re­spek­ter­te ki­ne­sis­ke pro­fes­so­rer ut og sa at de an­så Ki­na som den som ut­løs­te kon­flik­ten. De to pro­fes­so­re­nes ta­ler ble raskt fjer­net fra net­tet. Ki­ne­sis­ke be­drif­ter har nytt godt av stat­li­ge sub­si­di­er. Uten­lands­ke be­drif­ter som etab­le­rer seg i Ki­na, blir pres­set til å gi fra seg tek­no­lo­gi.

Økte in­cen­ti­ver til å in­ves­te­re i USA

I et in­ter­vju med Fi­nan­ci­al Ti­mes for­kla­rer en tid­li­ge­re le­der av Il­li­nois Tech­no­lo­gy and Ma­nu­facturing As­socia­tion at det å inn­føre im­port­toll er med på å end­re tanke­måte og ad­ferd. Be­drifts­le­de­re, ei­ere og in­ves­to­rer må nå dis­ku­te­re og ta hen­syn til mu­lig­he­ten for at det kan kom­me nye toll­sat­ser i frem­ti­den. Når be­drif­ter skal vur­de­re hvor de skal in­ves­te­re, vil toll­sat­ser va­ere del av vur­de­rin­gen, og fle­re vil vel­ge å in­ves­te­re i USA. Vi­de­re har in­cen­ti­ve­ne til å in­ves­te­re i USA økt etter at sel­skaps­skat­ten ble re­du­sert fra 35 pro­sent til 21 pro­sent, og kjøp av ut­styr kan trek­kes fullt ut fra på skat­ten førs­te år.

Jay Tim­mons, le­de­ren for US Na­tio­nal As­socia­tion of Ma­nu­factu­rers (NAM) har ut­talt at det har skjedd et stem­nings­skif­te, med økt for­stå­el­se for vik­tig­he­ten av in­du­stri­pro­duk­sjon i USA. På 1950- og 1960-tal­let tok folk det for gitt at in­du­stri og pro­duk­sjon var en na­tur­lig del av øko­no­mi­en og av sam­fun­net. Men in­du­stri­ens sta­tus har grad­vis for­vit­ret og er blitt på­ført sto­re kost­na­der i form av re­gu­le­rin­ger og skat­ter. Iføl­ge Tim­mons er fra­va­er av frykt for at det skal inn­fø­res nye re­gu­le­rin­ger og skat­ter en vik­tig grunn til den re­kord­høye op­ti­mis­men blant mind­re be­drif­ter.

Be­kym­ring over veks­ten

Ak­sje­mar­ke­det gir tid­li­ge in­di­ka­sjo­ner på hva som kom­mer til å skje i real­øko­no­mi­en frem­over, si­den in­ves­to­rer kjø­per ak­sjer i for­vent­ning om frem­ti­dig inn­tje­ning. Ak­sje­mar­ke­det har svek­ket seg grad­vis i år grun­net be­kym­ring om at veks­ten har nådd top­pen i USA, og at høy­ere ren­ter og opp­trap­ping av han­dels­kri­gen vil dem­pe glo­bal vekst frem­over.

I USA fø­rer im­port­toll til at im­por­ter­te va­rer og inn­sats­va­rer vil sti­ge i pris. Om be­drif­te­ne vel­ger å vel­te de økte kost­na­de­ne over på kun­de­ne, vil det øke kon­sum­pri­se­ne i USA. Sen­tral­ban­ken kan da – for å hol­de pris­veks­ten i sjakk – måt­te heve ren­te­ne mer enn det som er pri­set inn i mar­ke­det. Sen­tral­ban­ken har vars­let en ny rente­he­ving i de­sem­ber, og to til tre nes­te år. Om be­drif­te­ne ikke vel­ter de økte kost­na­de­ne over på kun­de­ne, el­ler kun vel­ter de­ler av dem over, så vil be­drif­te­nes mar­gi­ner svek­kes. Det gir ak­sje­mar­ke­det mind­re rom til å sti­ge frem­over.

Trump ska­per medie­show og støy. Men vik­ti­ge­re for kjerne­vel­ger­ne hans er det at han har le­vert på en rek­ke valg­løf­ter. Det er ikke sik­kert at det er nok til at re­pub­li­ka­ner­ne vil be­hol­de fler­tal­let i Kon­gres­sen. Men: Skul­le de­mo­kra­te­ne vin­ne det­te val­get, så vil Trump ut­nyt­te det mak­si­malt til sin for­del frem mot pre­si­dent­val­get i 2020. Trump tri­ves best i rol­len som ut­ford­rer, og et de­mo­kra­tisk fler­tall i Re­pre­sen­tan­te­nes hus kan gi ham ut­ford­rer­rol­len til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.