Bon­de JON ØDEGÅRD

Aftenposten - - Navn -

Midt­ve­gen 288, 2630 Ringe­bu Ju­bi­lan­ten er bon­de på For­kals­rud og Høy­stad i Ringe­bu. Han har inne­hatt di­ver­se verv i land­bruks­sam­vir­ket, mel­lom anna styre­le­der i HedOpp og styre­med­lem i Norsk Kjøtt (Nor­tu­ra). Han har vore sterkt en­ga­sjert i lo­kal­his­to­rie med for­skjel­li­ge verv, mel­lom anna re­dak­tør for Ringe­bu Histo­rie­lags år­bok, Hem­gren­da, i 42 år og re­dak­tør for anna lo­kal­his­to­risk lit­te­ra­tur.

ELLEN ØYEHAUG

Gimle­vei­en 36, 4630 Kris­tian­sand Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst i Kris­tian­sand og har apo­te­ker­ek­sa­men fra 1966, dr.scient­grad i 1982 og se­ne­re spe­sia­list i syke­hus­far­ma­si. Fra 1967 var hun pro­vi­sor ved apo­tek i Trond­heim, Ven­ne­sla og Kris­tian­sand og til­syns­far­ma­søyt ved syke­hjem i Kris­tian­sand. I 1989 ble hun en­ga­sjert av NORAD som lege­middel­eks­pert i Map­uto i Mo­sam­bik og har se­ne­re hatt kor­te­re opp­drag for Flykt­ning­hjel­pen i Rwan­da og Far­ma­søy­ter uten gren­ser i Zam­bia. I 1992 ble hun syke­hus­apo­te­ker ved det ny­opp­ret­te­de apo­te­ket ved Aker syke­hus i Oslo, og fra 1997 had­de hun be­vil­ling til å dri­ve apo­tek ved Løve­apo­te­ket Kris­tian­sand med Søg­ne fi­lial­apo­tek. Hun var drifts­kon­se­sjo­na­er ved Apo­tek1 Lø­ven AS i Kris­tian­sand fra 2002. Si­den hun ble pen­sjo­nist i 2006 har hun dre­vet med fri­vil­lig ar­beid i Kris­tian­sand Røde Kors og DNT Sør Se­nior.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.