Der­for er avi­sen din for­and­ret i dag

Aftenposten - - Forside - Es­pen Egil Han­sen

Spor­ten er flyt­tet. Det sam­me er kro­nikk og de­batt. Les hvor­for avi­sen er for­and­ret i dag.

Den sis­te ti­den har vi job­bet med å pus­se opp avi­sen, og i dag får du se re­sul­ta­tet.

Du vil opp­da­ge at avi­sen har fått et mer mo­der­ne, luf­tig og ty­de­lig vi­su­elt ut­trykk. Avi­sen skal va­ere let­te­re å lese. Ved å ty­de­lig­gjø­re fak­ta, tall og gra­fer vil vi gjø­re det lett å få god over­sikt, og vi vil frem­heve de gode bil­de­ne.

For at spor­ten skal bli enk­le­re å fin­ne, har vi lagt den ba­kerst i del 2. Sek­sjo­nen med de­batt og Si;D har vi flyt­tet til del 1 rett et­ter ny­he­te­ne. Du vil fort­satt fin­ne alle de fas­te spal­te­ne i avi­sen.

Vi be­nyt­ter også an­led­nin­gen til å ta til­ba­ke den opp­rin­ne­li­ge lo­go­en fra 1861. Den har va­ert til res­tau­re­ring i Lon­don og skal igjen pry­de våre for­si­der på pa­pir og digitalt.

I en tid da fak­ta og medi­er er un­der an­grep, øns­ker vi å mar­ke­re at vi har va­ert her len­ge. Våre am­bi­sjo­ner om fort­satt å brin­ge kva­li­tets­jour­na­lis­tikk lig­ger fast.

For selv om lay­out­en vår er end­ret, vil jour­na­lis­tik­ken va­ere den sam­me gode. Og vi skal hver dag gjø­re vårt bes­te for å le­ve­re Nor­ges bes­te jour­na­lis­tikk om det som skjer i Nor­ge og i ver­den.

Har du inn­spill om det nye de­sig­net?

Send oss gjer­ne ros og ris på 2286@af­ten­pos­ten.no.

Da­gens første­side i ny drakt.

Af­ten­pos­tens sis­te første­side med «kula».

En av Af­ten­pos­tens første­si­der i 1862.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.