Dom­stols­be­hand­ling blir dyrt og lø­ser lite

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

Til­bake­kall av stats­bor­ger­skap som ald­ri skul­le ha blitt til­delt, er en for­valt­nings­av­gjø­rel­se

Re­gje­rin­gen har nå sendt på hø­ring for­sla­get om at dom­sto­le­ne, ikke for­valt­nin­gen, skal til­bake­kal­le stats­bor­ger­skap som i sin tid ble gitt på urik­tig grunn­lag.

Det skjer høyst mot­vil­lig. I det­te spørs­må­let ble re­gje­rin­gen over­kjørt av det som da var en sam­let op­po­si­sjon, in­klu­dert Ven­st­re og KrF. Uav­hen­gig av hvem som etter hvert hav­ner i po­si­sjon, er det å håpe at Stor­tin­get lyt­ter til de for­nuf­ti­ge inn­ven­din­ge­ne de­par­te­men­tet pre­sen­te­rer i hø­rings­no­ta­tet.

Fort­satt frem­står ge­vins­ten uklar ved å la ting­ret­ten og ikke Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) va­ere førsteins­tans i sli­ke sa­ker. Sna­re­re ty­der ut­red­nin­gen som er gjort på at det vil bli dyrt, by­rå­kra­tisk og ta leng­re tid. For ek­sem­pel vil det fort­satt va­ere UDI som vur­de­rer om per­sonen skal ut­vi­ses etter å ha mis­tet stats­bor­ger­ska­pet i ret­ten.

Stor­tings­fler­tal­let har ar­gu­men­tert med at dom­stols­prø­ving vil gi økt retts­sik­ker­het. Men det er al­le­re­de slik i dag at ved­ta­ke­ne kan prø­ves i retts­ap­pa­ra­tet. Sånn sett kan det nye for­sla­get in­ne­ba­ere en svek­ket retts­sik­ker­het, i den for­stand at det blir faer­re klage­in­stan­ser. Iro­nisk er det også at hele be­grun­nel­sen for opp­ret­tel­sen av Ut­len­dings­nemn­da også var økt retts­sik­ker­het. Nå vil alt­så po­li­ti­ker­ne ta sa­ker til­ba­ke fra di­rek­to­rat og nemnd til dom­sto­len, med sam­me be­grun­nel­se.

Noen po­si­ti­ve ele­men­ter er det i for­sla­get: At de an­kla­ge­de nå får fri retts­hjelp, er en re­ell for­bed­ring av retts­sik­ker­he­ten. Det er også for­nuf­tig at barn og barne­barn ikke kan mis­te stats­bor­ger­ska­pet som føl­ge av feil be­gått av for­eld­re og beste­for­eld­re, som re­gje­rin­gen også fore­slår.

Den vik­tigs­te for­bed­rin­gen vil­le imid­ler­tid va­ere en tids­be­grens­ning i sta­tens ad­gang til å til­bake­kal­le stats­bor­ger­skap. Mens en rek­ke al­vor­li­ge for­bry­tel­ser har for­el­del­ses­frist, kan sta­ten po­ten­si­elt til­bake­kal­le stats­bor­ger­skap til evig tid. I lik­het med lo­gik­ken i straffe­lo­ven, er det på det­te punk­tet rik­tig å la nåde gå for rett etter en viss tid.

Til­bake­kall av stats­bor­ger­skap som ald­ri skul­le ha blitt til­delt, er en for­valt­nings­av­gjø­rel­se. Å over­fø­re den­ne opp­ga­ven til dom­sto­len har også prin­si­pi­el­le si­der som det kan stil­les spørs­mål ved. Dom­sto­le­ne skal kon­trol­le­re for­valt­nin­gen. Men med den fore­slåt­te lov­end­rin­gen vil dom­sto­len bli den som ut­øver hva som nor­malt er for­valt­nings­mes­sig skjønn. Det er en ut­van­ning av skil­let mel­lom for­valt­nin­gen og den døm­men­de makt.

Sa­ken til Ma­had Abib Ma­ha­mud sat­te pro­blem­stil­lin­gen om stats­bor­ger-skap på dags­or­de­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.